Üye Kayıt Hizmetleri


 

ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

Odaya üye kayıtları iki şekilde yapılmaktadır.

a-)Normal Kayıt:

5174 sayılı kanunla,sanayici tanımı:"Tezgâh, cihaz,makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek,seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır"şekli ile ifade edilmiştir.
Sanayicilik vasfına haiz olan firmalar,aşağıda verilen evraklar ile odamız sicil  servisine müracat etmeleri halinde;görevli memurumuzca işyeri tetkiki sonrası üye sicil numarası verilerek,üyelik işlemi sonuçlandırılmaktadır.

Odaya kayıt aşamasında istenilen belgeler:

Üye kayıt beyannamesi (aşağıda örneği verilmektedir)

Firma kuruluşu ile ilgili ticaret sicil gazetesi fotokopisi (varsa her türlü degişiklikle ilgili gazete
fotokopilerinin de eklenmesi uygun olacaktır)

Ticaret sicili tasdiknamesi
 
İmalat yapılan işyerinin mülk tapusu veya kira kontratı
 
İşyerinde bulunan makina ve ekipmanların fatura fotokopisi veya Mali Müşavir onaylı mizan-demirbaş listesi

En az 10 işçi çalıştırıldığını gösterir SGK aylık prim ve hizmet belgesi fotokopisi

Vergi levhası fotokopisi
 
Ortakların nüfus ve ikametgah belgeleri

Varsa, ticaret odası faaliyet belgesi (ticaret odasına kayıtlı firmalar için)
 
  
b-)Res'en Kayıt:

"Sanayicilik Vasfina Haiz" olan firmaların odaya kayıt için müracat etmemeleri durumunda;ilgili firmalara odaya kayıt olmaları için yazı gönderilir.Kayıt için cevap veren firmaların normal kaydı;cevap vermeyen firmaların ise,kayıt için gerekli olan evrakları bağlı bulundukları ticaret sicil memurluklarından temin edilerek,kayıtları re'sen yapılır.

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.