Yatırım Teşvik


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir. 

 

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA HANGİ DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANILIR ?

(1) Teşvik sistemi; genel, bölgesel ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

(2) Genel teşvik uygulamaları: Bölgesel ve stratejik yatırımlar ile 2012/3305 sayılı Kararın eki EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, sabit yatırım tutarları 1 inci ve 2 inci bölgelerde bir milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölgelerde beşyüzbin Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

 a) Gümrük vergisi muafiyeti.

 b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.

 c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

 (3) Bölgesel teşvik uygulamaları: 2012/3305 sayılı Kararın eki EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

 a) Gümrük vergisi muafiyeti.

 b) KDV istisnası.

 c) Vergi indirimi.

 ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

 d) Yatırım yeri tahsisi.

 e) Faiz ve kar payı desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).

 f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 (5) Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

 a) Gümrük vergisi muafiyeti

 b) KDV istisnası.

 c) Vergi indirimi.

 ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

 d) Yatırım yeri tahsisi.

 e) Faiz ve kar payı desteği.

 f) KDV iadesi.

 g) Gelir vergisi stopajı desteği  (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için).

 ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için).

 (6) Üçüncü ve beşinci fıkralar kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesi halinde genel teşvik uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.

 

SABİT YATIRIM TUTARI NE OLMALI ?

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1.,2.,3. ve 4. bölgelerde beşyüzbin TL, 5. ve 6. bölgelerde ise asgari üçyüzbin TL olması gerekir. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDEBİLİRİM

02.07.2018 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesine ilişkin tüm müracaatlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlıkça onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. 

02.07.2018 tarhinden önce Odamıza başvurularak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kendi istinat ettiği karar ve tebliğ hükümlerine göre işlem tesis edilmekte, revize ve tamamlama işlemleri Odamızca yürütülmektedir. 

 

 

İletişim:

Ayşen ŞAHİN

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Telefon         : 0 232 455 29 52

Faks              : 0 232 483 99 37

e-mail            : aysen.sahin@ebso.org.tr

 

Sevcan ŞENTÜRK

Yatırım Teşvik Şefi

 

Telefon         : 0 232 455 29 53

Faks              : 0 232 483 99 37

e-mail            : sevcan.senturk@ebso.org.tr

 


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.