Kapasite, Ekspertiz, Diğer Belgeler


!!! NOT: DÜZENLENEN TÜM RAPOR VE BELGELERİN ELDEN TESLİMİ FİRMA TARAFINDAN YETKİ BELGESİ İLE YETKİLENDİRİLEN KİŞİLERE YAPILABİLMEKTEDİR. Yetki belgesi için tıklayınız.

 

KAPASİTE RAPORU :

KAPASITE RAPORU NEDIR,NIÇIN VE NASIL DÜZENLENIR?
 
Ülkemizin askeri ve sinai seferberliğine ilişkin plan ve program çalışmaları ve yurt savunmasında ihtiyaç duyulan maddelerin yurt içi kaynaklarının tespit edilmesinde ve ayrıca ülkemizin hammadde,yardımcı madde ve üretim potansiyelinin bilinmesi ve sürekli takip edilmesi açısından önemli bir bilgi kaynağı olan Kapasite Raporları, tüm sanayi kuruluşlarının periyodik olarak düzenlettirmek zorunda oldukları belgelerdir. ( 16.06.1975 sayili Bakanlar Kurulu Karari ) 5174 sayılı Kanunun 12/z maddesine göre sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odası veya Sanayi Ticaret Odalarınca düzenlenir. Odalar Birliğinin onayından sonra yürürlüğe girer.
 
Kapasite Raporlari Odaların görevlendirdiği ve içerisine üretim konusu ile ilgili mühendisin bulunduğu Eksper Heyetleri marifetiyle düzenlenir.Düzenleme esnasında Odalar Birliğince hazırlanmis "Kapasite Esasları" adlı kriterlere riayet etmek zorunludur.
 
NASIL MÜRACAAT EDİLİR ?

Ege Bölgesi Sanayi Odasından kapasite raporu almak isteyen sanayicilerin öncelikle Odaya kayıtlı olmaları zorunludur.

Müracaatta (İlk kapasite veya yenileme müracaatlarında) istenen belgeler;    

1- İmzaya yetkili kişilerce imzalanmış kapasite raporu düzenleme talep formu (Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu için tıklayınız),   

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılan 575 TL'lik "kapasite onay ücreti" dekontu  

ALICI BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NO IBANNO
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ 153 69072 TR350004600153888000069072
VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ 184 2068017 TR210001500158007293586413
T.İŞ BANKASI AKAY 4201 785529 TR100006400000142010785529
ZİRAAT BANKASI AKAY 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032
HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİCARİ  1311 16000038 TR140001200131100016000038

 

3- Ege Bölgesi Sanayi Odası'ın aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılan 1885 TL'lik "kapasite tespit ücreti" dekontu,   

 

ALICI

BANKA

ŞUBE

IBAN NO.

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

HALKBANK

İZMİR ŞB

TR58 0001 2009 4300 0016 3412 19

ZİRAAT BANKASI

İZMİR GİRİŞİMCİ ŞB.

TR17 0001 0026 1638 1785 5350 66

AKBANK 

HALİT ZİYA ŞB.

TR82 0004 6002 8488 8000 1041 62

GARANTİ BANKASI

ATATÜRK O.S.B./ÇİĞLİ ŞB.

TR41 0006 2000 3550 0006 2955 45

VAKIFBANK 

KEMERALTI ŞB.

TR32 0001 5001 5800 7297 1306 92

T.İŞ BANKASI 

İZMİR ŞB.

TR16 0006 4000 0013 4000 0740 80

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI

İZMİR ŞB.

TR64 0003 2000 0000 0034 1133 78

 

4- Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

5- İşyeri mülkiyetinde ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

6- İşyeri kiralık ise kira kontratı,

7- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki (üretim adresindeki) personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

8- Ana hesap bazında özet mizan,

9- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı listesi (Ek:1),

10- Varsa, işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi (Ek:2),

11- Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi;

12- Varsa leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

13- Varsa taşeron sözleşmesi, taşeron firmanın SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

14- Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

15- Vergi levhası fotokopisi,

16- Kalite Belge ve sertifikalarının fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

17- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,

18- Reçine; vernik; tiner, antipas; alüminyum bolyaları; deniz boyaları; aerosol; solvent esaslı yapıştırıcılar; baz yağ kullanılmayan hidrolik fren sıvıları, antifriz, benzin-motor katıkları, pas ve korozyon önleyici, madeni yağ katıkları, asfalt emülsiyonlar astarlar, macunlar, pastalar, wakslar, vb. ürünler için son üç yılının fiili üretim miktarlarını gösterir YMM onaylı belgeler

19- Baz yağ içeren madeni yağ, yağlama müstahzarı ve gres üretenler için YMM onaylı Ek:A Üretim Yetkinlik Değerlendirme Formu,

20- Yetkili oto tamir ve bakım servisleri için bayi sözleşmesi ve yetki belgesi sureti

21- YMM ve/veya SMMM nin faaliyet belgesi/ruhsatı

22- Daha önce başka bir odadan alınmış kapasite raporu varsa fotokopisi.

 

Kapasite Raporu müracaatı için gerekli belgeleri Odamıza eksiksiz olarak elden getirebilirsiniz veya eksiksiz olarak  burcin.tanerler@ebso.org.tr ve utku.kilicer@ebso.org.tr e-posta adreslerine (konu kısmına firmanın adını belirterek) pdf olarak gönderebilirsiniz.

 

KAPASİTE RAPORU SURET TASDİĞİ :

Hazırlanan orijinal kapasite raporu firmaya bir nüsha olarak verilmektedir. Raporun geçerli olduğu 2 yıl boyunca talep eden kuruluş ve mercilere onaylı suretlerinin verilmesi geremektedir. 

Not : Ücreti kapasite raporu sayfa başına 14 TL olup toplam azami ücret 168 TL'dir. (12 sayfanın üstü ücretlendirilmemektedir.)

EKSPERTİZ RAPORU :

-Dahilde İşleme Belgeleri ile ilgili raporlar
-Yurt İçinde Tamiri Mümkün Olmayan Makinalara ilişkin raporlar
-Numune Belgeleri
-Patent veya Faydalı Modelin fiilen uygulandığına ilişkin raporlar
-Fiili Sarfiyet ve İmalat Raporları
-Ayniyat ve Durum tespitleri Tespitleri
-Yerel Muhteva Oranlarının tespitine ilişkin ekspertiz raporları
 hazırlanmaktadır.
 

BİLİRKİŞİ RAPORU :

Üyelerin,Vergi Dairelerinin,Mahkemelerin, Gümrüklerin ve diğer Resmi dairelerin çeşitli konulardaki Teknik, Mali ve Sınai tespit taleplerini incelemekte ve raporlar düzenlemektedir.

 
İMALAT YETERLİLİK BELGELERİ:
 
Firmanın bir malın imaline yeterli olduğuna ilişkin olarak düzenlenmektedir.
 
İmalat Yeterlilik Müracat Formu için tıklayınız.
 

TÜRK MALI BELGESİ:

"Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.

1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’ne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış addolunduğunu belgeler.
 

TÜRK MALI BELGESİ SATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER:

-Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi

-Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
-Firma imza sirküleri fotokopisi veya Vekaletname ve İmza Beyannamesi
-Yüklenici ve üretici firma Odamız üyesi değil ise; bağlı olduğu Odadan alınmış Oda sicil sureti

 

TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER:

Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma tarafından, Üretici Firma’dan temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:

·   Dilekçe
  
  

·   Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb. 

·   Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası vb.

·   Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları

·   Taahhütname

 

YERLİ MALI BELGESİ :

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) için tıklayınız.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız.
 

Müracatta istenen belgeler:

1. Dilekçe

(Dilekçe için tıklayınız.)

2. Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı, bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler

(Taahhütname için tıklayınız.)

(Yerli Katkı Oranı Hesabı için tıklayınız.)

3. Firmanızın Sanayi Sicil Belgesi sureti

4. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin (kişilerin) imza sirkülerlerinin aslı veya noter tasdikli sureti

5. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri

6. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (Diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri)

7. Yerli Katkı Oranı Hesaplama Cetvelinde yer alan yerli girdilere ait alış faturaları ve imalatçı firmalara ait Sanayi Sicil Belgeleri 

    - Yerli girdi doğrudan üreticiden satın alınıyorsa üreticinin satış faturası ve üreticinin sanayi sicil belgesi 

    - Yerli girdi doğrudan üreticiden satın alınmıyorsa (tedarikçiden satın alınıyorsa) tedarikçinin satış faturası, üreticinin tedarikçiye kestiği satış faturası ve üreticinin sanayi sicil belgesi 

    Not: Üretici firmanın Sanayi Sicil Belgesinin temin edilemediği durumlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının http://lonca.gov.tr/ web adresinden üretici firmanın sanayi sicil belgesinde yer alan ürünlerinin göründüğü ekran çıktısı eklenmelidir. 

     Belgelerin önüne aşağıdaki gibi bir tablo eklenmesi, belgelerin eşleştirilerek ekine konması ve belgelerin üzerine Ek.3-A daki sıra numarasının yazılması gerekmektedir. 

Girdinin Yerli Malı Oranı Hesaplama Cetvelindeki sıra numarası

Girdinin temin yeri

Üreticinin adı

Üreticinin fatura tarih ve no

Tedarikçinin adı

Tedarikçinin fatura tarih ve no

Üretici

Tedarikçi

1

X

 

……….

………..

 

 

2

 

X

……….

………..

……….

………..

3

X

 

……….

………..

 

 

….

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

    (Söz konusu belgeler ibraz edilmediğinde girdi ithal sayılacaktır) (Fatura tarihi bir yıldan eski olamaz.) 

8. Yerli Katkı Oranı Hesaplama Cetvelinde yer alan ithal girdilere ait ve üzerine Ek.3-A daki sıra numarasının yazılı olduğu faturalar

    (İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır, ancak döviz satış kuru olarak bir yıldan daha eski döviz satış kuru esas     alınmaz.)

9. Tarımsal ürünler için "Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi" sureti, su dolumu yapan firmalar için "Kaynak Suyu Kullanım İzin Belgesi" sureti

10. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

11. Maden ruhsatı sureti

12. Diğer bilgi ve belgeler 

Not:  TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ, 01.01.2019 tarihinden itibaren onay ücreti uygulaması başlatmıştır. Düzenlenecek belge sayısı için teknik eksper incelemesinden sonra Odamız ile mutabık kalınmalıdır. Akabinde düzenlenen her bir belge için TOBB'un aşağıdaki hesaplarından birine 135 TL onay ücreti yatırılması gerekmektedir. 

ALICI BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NO IBANNO

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

(TOBB)

AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ 153 69072 TR350004600153888000069072
VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ 184 2068017 TR210001500158007293586413
T.İŞ BANKASI AKAY 4201 785529 TR100006400000142010785529
ZİRAAT BANKASI AKAY 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032
HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİCARİ  1311 16000038 TR140001200131100016000038

Ege Bölgesi Sanayi Odasına yatırılacak ücret belge sayısına göre değişmekte olup, yatırılacak ücret konusunda Odamız ile mutabık kalınmalıdır. Belge ücreti  Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın aşağıdakı hesaplarından birine veya Odamız veznesine yatırılabilir.

ALICI

BANKA

ŞUBE

IBAN NO.

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

(EBSO)

HALKBANK

İZMİR ŞB

TR58 0001 2009 4300 0016 3412 19

ZİRAAT BANKASI

İZMİR GİRİŞİMCİ ŞB.

TR17 0001 0026 1638 1785 5350 66

AKBANK 

HALİT ZİYA ŞB.

TR82 0004 6002 8488 8000 1041 62

GARANTİ BANKASI

ATATÜRK O.S.B./ÇİĞLİ ŞB.

TR41 0006 2000 3550 0006 2955 45

VAKIFBANK 

KEMERALTI ŞB.

TR32 0001 5001 5800 7297 1306 92

T.İŞ BANKASI 

İZMİR ŞB.

TR16 0006 4000 0013 4000 0740 80

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI

İZMİR ŞB.

TR64 0003 2000 0000 0034 1133 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İletişim:

Ayşen ŞAHİN

Genel Sekreter Yardımcısı

Telefon         : 0 232 455 29 52

Faks              : 0 232 483 99 37

e-mail            : aysen.sahin@ebso.org.tr

 

Utku KILIÇER

Sanayi Şefi

Telefon         : 0 232 455 29 48

Faks              : 0 232 483 99 37

e-mail            : utku.kilicer@ebso.org.tr

 

Burçin TANERLER

Sanayi Birimi Uzman Yard.

Telefon         : 0 232 455 29 43

Faks              : 0 232 483 99 37

e-mail           : burcin.tanerler@ebso.org.tr

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.