Hizmet Standartları


31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış olan Ege Bölgesi Sanayi Odası Hizmet Standartları Tablosu için tıklayınız

 

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

HİZMET BEDELİ

1

YENİ KAYIT

5174 sayılı yasa gereği İzmir merkez ve ilçelerinde  faaliyet gösteren ve 5174 sayılı yasada yer alan “ sanayici” kriterlerine uygun  vasıfları bulunan firmaların, kayıtları aşağıda verilen belgelerin odamıza ibraz edilmesi sonrasında gerektiğinde işyeri tetkiki yapılarak neticelendirilmektedir.

1.Üye kayıt beyannamesi,

2.Ticaret Sicil Gazetesi,

3.İmza sirküleri,

4.Ticaret odası kaydı varsa kayıt  belgesi,

5.Ortakların nüfus ve ikametgah belgesi,

6.İşyerinde bulunan makinaların faturası,

7.İşyeri kira kontratı veya tapusu,

8.Çalışan işçilerle ilgili SGK belgesi.

 

 

 

 

Odaya kayıt evraklarının  tam olarak verilmesi sonrasında

2 gün

Firmaların sermayelerine göre derece kriterleri belirlenmiş olup, Yeni kayıt üyelerden derecelerine göre 1200-3810TL arasında kayıt ücreti alınmaktadır

Not: Firmanın Ticaret Odası Üyeliği var ise; kayıt ücretinin yarısı alınmaktadır.

2

KAYIT SİLME

 

5174 sayılı yasa hükmü gereği oda kaydının silinmesini isteyen üyelerin aşağıdaki belgeleri odamıza ibraz etmeleri sonrasında gerektiğinde işyeri tetkiki yapılarak terkin işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

1.Kapanan firmaların dilekçe ile birlikte kapanışı ile ilgili ticaret sicil gazetesi

2.Başka ile nakil olan firmaların; dilekçe ile birlikte  nakil ile ilgili ticaret sicil gazetesi,

3.Sanayicilik vasfı kalmayan, ancak; ticarete devam edecek firmaların ise; dilekçe ekinde, işçi sayısını gösterir SGK  belgesi, makinaların ve işyerinin kapanışı veya satışı ile ilgili belgeleri odamıza ibraz etmeleri ile birlikte, işyeri tetkiki yapıldıktan sonra Yetki Devirleri kapsamında Genel Sekreter onayı ile oda kayıtları terkin edilmektedir.

5 gün

Oda borçlarının tamamının yatırılması gerekmektedir.

3

BİLGİ GÜNCELLEME

(Unvan,Adres, Sermaye,vb.)

Bilgi güncelleme işlemleri, web sitesinden(www.ebso.org.tr),e-posta yolu ve dilekçe

( varsa ekleri) ile odamıza müracaat edilerek  yapılabilmektedir.

1 saat

-

4

 

 

 

 

 

 

BELGE VE ÜYELİK TASTİK TALEPLERİ

-Hali faaliyet

-Dilekçe

 

-Oda sicil sureti:

-Odaya yapılan manuel başvurularda dilekçe (Online başvuruda dilekçe talep edilmemektedir.)

 

- Üyelik tastiği (İhracat faturası, mamul sözleşmesi, bağ-kur belgesi, vb ) :

-Dilekçe

-Tastik yapılacak evrak aslı ve fotokopisi

 

-Sanayici kimlik kartı:

-Sanayici kimlik kartı başvuru formu

 

10 dakika

 

 

10 dakika

 

 

 

10 dakika

 

 

 

 

3 gün

 

330TL

 

 

90TL

(2.ve üzeri suret 30TL)

 

 

280 TL

 

 

 

 

330 TL

 

5

FATURA TASTİĞİ ,

MUAMMEN BEDEL VE RAYİÇ FİYAT TESPİTİ

-Fatura tastiği

1-Dilekçe

2.Tastiği istenilen fatura ve fotokopisi

3.Fatura içeriğinde yer alan mamül ve imalatlarla ilgili detaylı açıklama,şartname,örnek vs.ekler

 

-Muammen bedel ve rayiç fiyat tespiti

1.Dilekçe

2.Rayiç fiyat tesbiti istenilen mamül ve imalatlarla ilgili detay,özellikler,şartname ve örnekleri içerir ekler.

15 gün

Fatura tastiklerinde taban 3810 TL olmak üzere fatura miktarının % 1  kadar harç tahsil edilir.Resmi kurumların rayiç fiyat tesbiti taleplerinden harç tahsil edilmez.

6

KAPASİTE RAPORU

 

1. Kapasite raporu talep formu:

2. Makinalara ait fatura fotokopileri veya makinalar kiralık ise makina kira sözleşmesi)

3. Çalışanlara ait aylık SGK prim bildirgeleri:

4. İşyerine ait tapu veya kira kontratı:

5. Mizan

6. İştigal konusuna göre diğer bilgi ve belgeler

 

12 gün

4000 - 4810TL

7

ONAYLI KAPASİTE RAPORU SURETİ

 

-

10 dak

32 TL/sayfa

(12 sayfanın üstü ücretsiz)

8

EKSPERTİZ RAPORU

 

Firmaların ithalat, ihracat, gümrük, teşvik v.b. işlemlerinde ilgili mevzuatlar gereğince

düzenlenen ekspertiz raporlarında istenen belgeler ekspertizin türüne göre

değişmektedir.

 

2 gün

3970 TL

9

ONAYLI EKSPERTİZ RAPORU SURETİ

 

-

10  dak

470 TL

10

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Firmaların ithalat, ihracat, gümrük, teşvik, vergi v.b. işlemlerinde ilgili mevzuatlar gereğince düzenlenen bilirkişi raporlarında istenen belgeler raporun türüne göre değişmektedir.

 

2 gün

İncelemenin konusuna göre

4860-5550 TL

11

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

 

1.İmalat yeterlik belgesi talep formu

2.Geçerli kapasite raporu örneği

 

8 gün

5170 TL

12

 

FİRE RAPORU

 

 

1.Dilekçe

45 gün

3970 TL

13

ONAYLI FİRE KARARI SURETİ

 

-

10 dak

480 TL

14

YERLİ MALI BELGESİ

 

1.Dilekçe

2.Geçerli kapasite raporu örneği

3.Geçerli sanayi sicil belgesi örneği

4.Yerli katkı oranı hesap cetveli

5.Taahütname

2 gün

Ürün sayısına göre

asgari 2080 TL

15

KAPASİTE RAPORUNA MÜSTENİD BELGELER

 

1.Dilekçe

2.Geçerli kapasite raporu örneği

3.Konusuna uygun inceleme evrakı

 

30 dak

750 TL

16

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

-Yatırım Teşvik Belgesi Revize

1.Talep Dilekçesi ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer bilgi ve belgeler

-Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama

1.Talep Dilekçesi ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer bilgi ve belgeler

7 gün

 

 

60 gün

 

 

800 TL

 

 

1000TL

 

 

17

TÜRK MALI BELGESİ ONAYI

1.Dilekçe

2.Türk malı belgesi

3. Mevzuatta yazılı diğer bilgi ve belgeler

 

30 dak

 

250 TL

18

DOLAŞIM BELGELERİ SATIŞ VE ONAYI

 • A.TR Dolaşım Belgeleri:

1.A.TR satın alınırken nüfus cüzdanı örneği ve firmanın yetkilisi olduğunu gösteren noter tasdikli belge sunulmalıdır.

2.Belge onay işlemleri MEDOS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Maliye Bakanlığı onaylı ihracat faturası,
 • İlgili mevzuata göre doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesi,
 • İhraç edilecek malların serbest dolaşımda olduğunu tevsik edici belgeler (İthal girdi kullanılmış ise ithalat beyannamesi, gümrük vergisi ve telafi edici vergi ödeme makbuzları,v.b.)
 • Sonradan verilmiştir onay talepleri için ihracat beyannamesi fotokopisi.

3.Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), Serbest Bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS Beyannameleri kapsamında yapılacak onay talepleri manuel olarak karşılanmakta olup elektronik onayda talep edilen belgelere ek onay esnasında Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi, TIR Karnesi veya NCTS Beyannamesi eklenmesi gerekmektedir

 • Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgeleri

1.Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgesi satın alınırken nüfus cüzdanı örneği ve firmanın yetkilisi olduğunu gösteren noter tasdikli belge sunulmalıdır. Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgeleri onay için Odaya sunulmamaktadır.

 • EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım belgeleri, İran, Malezya ve D8 Menşe İspat Belgeleri

1.EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, İran, Malezya Menşe İspat Belgesi veya D-8 Menşe İspat Belgesi satın alınırken nüfus cüzdanı örneği ve firmanın yetkilisi olduğunu gösteren noter tasdikli belge sunulmalıdır.

2.Belge onay işlemleri MEDOS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Maliye Bakanlığı onaylı ihracat faturası,
 • İhracata konu mallar yurt içinden alındıysa yurtiçinden alındığını ispat edici alış faturaları veya müstahsil makbuzu veya borsa tescil beyannamesi v.b. tevsik edici belgeler,
 • İhracata konu mallar yurtdışından ithal edilmiş ise ithal girdilere ilişkin ithalat beyannamesi, ithalat faturası v.b. tevsik edici belgeler,
 • İlgili mevzuata göre doldurulmuş EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Sertifikaları, İran, Malezya veya D-8 Menşe İspat Belgeleri,
 • Sonradan verilmiştir onay talepleri için ihracat beyannamesi fotokopisi.

3.Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), Serbest Bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS Beyannameleri kapsamında yapılacak onay talepleri manuel olarak karşılanmakta olup elektronik onayda talep edilen belgelere ek onay esnasında Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi, TIR Karnesi veya NCTS Beyannamesi eklenmesi gerekmektedir.

 • FORM-A BELGESİ ve MENŞE ŞAHADETNAMESİ

1.FORM-A ve MENŞE ŞAHADETNAMESİ satın alınırken nüfus cüzdanı örneği ve firmanın yetkilisi olduğunu gösteren noter tasdikli belge sunulmalıdır.

2.Belge onay işlemleri MEDOS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Maliye Bakanlığı onaylı ihracat faturası,
 • İhracata konu mallar yurt içinden alındıysa yurtiçinden alındığını ispat edici alış faturaları veya müstahsil makbuzu veya borsa tescil beyannamesi v.b. tevsik edici belgeler,
 • İhracata konu mallar yurtdışından ithal edilmiş ise ithal girdilere ilişkin ithalat beyannamesi, ithalat faturası v.b. tevsik edici belgeler,

3.Sonradan Verilmiştir FORM.A Belgesi onayları için tescil edilmiş ihracat beyannamesi fotokopisi.

 • Menşe İspat Belgesi Bağlantılı Fatura Tasdiki

1.Odamız tarafından onaylanmış Menşe İspat Belgesi fotokopisi,

2.Söz konusu ihracat işlemi için hazırlanmış Maliye Bakanlığı onaylı Türkçe fatura örneği

3.Söz konusu ihracat işlemi için yabancı dilde hazırlanmış, kaşeli ve ıslak imzalı fatura (invoice)

4.Onay için başvuru dilekçesi

10 dak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 dak

 

 

 

 

 

 

 

10 dak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 dak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 dak

 

Satış Bedeli 5 TL

Onay Bedeli 6 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 TL

 

 

 

 

 

 

 

Satış Bedeli 5 TL

Onay Bedeli 6 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satış Bedeli 5 TL

Onay Bedeli 6 TL.

 

 

 

 

 

 

 

75 TL

2 Sayfa ve Üzeri 150TL.

 

19

 

 

SAYISAL TAKOGRAF SİSTEMİ STAUM KAYIT VE  SAYISAL TAKOGRAF KARTI VERİLMESİ

 

SÜRÜCÜ KARTI

1.Ön başvurunun internetten yapılmış olması şarttır.

2.Ulaştırma Bakanlığı/TOBB hesabına yatırılan banka dekontu aslı.

3.Nüfus cüzdanı ve ehliyet asılları ve fotokopisi istenir.

4.Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) aslı veya e-devletten alınmış barkodlu çıktı,

5.1adet biyometrik fotoğraf.

6.Onay işlemi sonrası gelen sürücü kartı sürücüye veya sürücünün başvuru sırasında belirtmiş olduğu kişiye teslim edilir.

ŞİRKET KARTI

1.Ön başvurunun internetten yapılmış olması şarttır.

2.Ulaştırma Bakanlığı/TOBB hesabına yatırılan banka dekontu aslı.

3.Şirket imza sirküleri aslı ve fotokopisi.

4.Şirket yetkilisinin adı imza sirkülerinde geçmiyorsa, odalarda işlem yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname aslı ve fotokopisi.

5.Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

6.Oda kayıt belgesi aslı.

7.Vergi levhası fotokopisi.

8.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan yetki belgesi fotokopisi.

9.Şirket Kaşesi

10.Onay işlemi sonrası gelen şirket kartı başvuruyu gerçekleştiren şirket yetkilisine teslim edilir.

 

SERVİS KARTI

1.Ön başvurunun internetten yapılmış olması şarttır.

Ulaştırma Bakanlığı/TOBB hesabına yatırılan banka dekontunun aslı

2.Servis imza sirküleri aslı ve fotokopisi

3.Servis yetkilisinin adı imza sirkülerinde geçmiyorsa, odalarda işlem yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname aslı ve fotokopisi

4.Servis yetkilisinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

5.Oda kayıt belgesi aslı.

6.Vergi levhası fotokopisi.

7.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yetki belgesi fotokopisi.

8.Servis kaşesi

9.Onay işlemi sonrası gelen servis kartı başvuruyu gerçekleştiren servis yetkilisine teslim edilir.

 

KAYIP/ÇALINTI SÜRÜCÜ KARTI

1.Kayıp/Çalıntı başvuru işlemleri Odamız Alsancak Dış Ticaret Uygulama Ofisi’ne bireysel başvuru ile gerçekleştirilmektedir. Başvuru için aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekmektedir;

 • Kayıp/Çalıntı kart için Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Trafik Kuruluşlarından alınan Dijital Takograf Kartı Kayıp/Çalıntı Bildirim Formu,
 • Yeni kart talep ediliyor ise bu talebe ilişkin başvuru dilekçesi,

2.Odamız tarafından yapılan İptal/İkame işlemi sonrası sürücü aşağıdaki evrakları hazırlayarak işlemlerini tamamlamak üzere tekrar Odamıza başvurmalıdır.

 • Ulaştırma Bakanlığı/TOBB hesabına yatırılan banka dekontu aslı.
 • Nüfüs cüzdanı ve ehliyet asılları ve fotokopisi,
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu çıktısı,
 • 1 adet biyometrik fotoğraf.

3.Onay işlemi sonrası gelen sürücü kartı sürücüye veya sürücünün başvuru sırasında belirtmiş olduğu kişiye teslim edilir.

 

15 dak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483 TL

3 TL Banka İşlem Ücreti

 

 

 

 

 

 

 

1364 TL

3 TL Banka İşlem Ücreti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1364 TL

3 TL Banka İşlem Ücreti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

966 TL.

3 TL Banka İşlem Ücreti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                        İkinci Müracaat Yeri:

İsim: MUSTAFA KALYONCU                                                       İsim: AYŞEN ŞAHİN

Unvan: Genel Sekreter                                                Unvan: Genel Sekreter Yardımcısı

Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:63                              Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:63

Konak - İZMİR                                                               Konak - İZMİR

Tel: 0232 455 29 00 / 559                                            Tel: 0232 455 29 00 / 429

Faks: 0232 483 99 37                                                  Faks: 0232 483 99 37

E-Posta: mustafa.kalyoncu@ebso.org.tr                                    E-Posta: aysen.sahin@ebso.org.tr

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.