Ekspertiz Raporu ve Diğer Belgeler/Raporu


EKSPERTİZ RAPORU :

-Dahilde İşleme Belgeleri ile ilgili raporlar
-Yurt İçinde Tamiri Mümkün Olmayan Makinalara ilişkin raporlar
-Numune Belgeleri
-Patent veya Faydalı Modelin fiilen uygulandığına ilişkin raporlar
-Fiili Sarfiyet ve İmalat Raporları
-Ayniyat ve Durum tespitleri Tespitleri
-Yerel Muhteva Oranlarının tespitine ilişkin ekspertiz raporları
 hazırlanmaktadır.
 
Not: 3970 TL 'lik  Ekspertiz raporu bedelinin aşağıda yer alan hesap numaralarından birine yatırılarak dekontun raporu teslim alma aşamasında Odamıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
ALICI BANKA ŞUBE IBANNO

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

(EBSO)

HALKBANK İZMİR ŞB TR58 0001 2009 4300 0016 3412 19
ZİRAAT BANKASI İZMİR GİRİŞİMCİ ŞB. TR17 0001 0026 1638 1785 5350 66
AKBANK  İZMİR ŞB. TR19 0004 6000 0688 8000 2603 31
GARANTİ BANKASI ATATÜRK O.S.B./ÇİĞLİ ŞB. TR41 0006 2000 3550 0006 2955 45
VAKIFBANK  KEMERALTI ŞB. TR32 0001 5001 5800 7297 1306 92
T.İŞ BANKASI  İZMİR ŞB. TR16 0006 4000 0013 4000 0740 80
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI İZMİR ŞB. TR64 0003 2000 0000 0034 1133 78
 

BİLİRKİŞİ RAPORU :

Üyelerin,Vergi Dairelerinin,Mahkemelerin, Gümrüklerin ve diğer Resmi dairelerin çeşitli konulardaki Teknik, Mali ve Sınai tespit taleplerini incelemekte ve raporlar düzenlemektedir.

 
İMALAT YETERLİLİK BELGELERİ:
 
Firmanın bir malın imaline yeterli olduğuna ilişkin olarak düzenlenmektedir.
 
İmalat Yeterlilik Müracat Formu için tıklayınız.
 

TÜRK MALI BELGESİ:

"Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.

1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’ne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış addolunduğunu belgeler.
 

TÜRK MALI BELGESİ SATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER:

-Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi
-Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
-Firma imza sirküleri fotokopisi veya Vekaletname ve İmza Beyannamesi
-Yüklenici ve üretici firma Odamız üyesi değil ise; bağlı olduğu Odadan alınmış Oda sicil sureti

TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER:

Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma tarafından, Üretici Firma’dan temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:

·   Dilekçe  
·   Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb. 
·   Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası vb.
·   Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları
·   Taahhütname
·   Oda üyesi olmayan firmaların (yüklenici) son 3(üç) ay içerisinde bağlı bulunduğu Oda tarafından onaylı faaliyet belgesi
 

YERLİ MALI BELGESİ :

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) için tıklayınız.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız.
 
Müracatta istenen belgeler:
 
1. Dilekçe
(Dilekçe için tıklayınız.)
 
2. Taahhütname, Mali İnceleme İzni ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı 
(Taahhütname için tıklayınız.)
(Mali İnceleme İzni için tıklayınız.)
(Yerli Katkı Oranı Hesabı için tıklayınız.)

3. Firmanızın Sanayi Sicil Belgesi sureti

4. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin (kişilerin) imza sirkülerlerinin aslı veya noter tasdikli sureti

5. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri

6. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (Diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri)

7. Yerli Katkı Oranı Hesaplama Cetvelinde (3-A) yer alan hammaddelerden yerli girdilere ait;

   - Girdi sınai ürünse;

   a-)Yerli girdi doğrudan üreticiden satın alınıyorsa; üreticinin satış faturası ve üreticinin sanayi sicil belgesi veya yerli malı belgesi veya Sanayi Sicil Belgesinin temin edilemediği durumlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının    http://lonca.gov.tr/ web adresinden üretici firmanın sanayi sicil belgesinde yer alan ürünlerinin göründüğü ekran çıktısı  

   b-)Yerli girdi doğrudan üreticiden satın alınmıyorsa (tedarikçiden satın alınıyorsa); tedarikçinin kestiği satış faturası, üreticinin tedarikçiye kestiği satış faturası ve üreticinin sanayi sicil belgesi/yerli malı belgesi/Sanayi Sicil Belgesinin temin  edilemediği durumlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının http://lonca.gov.tr/ web adresinden üretici firmanın sanayi sicil belgesinde yer alan ürünlerinin göründüğü ekran çıktısı 

   - Girdi tarımsal ve hayvansal esaslı ise; girdiye ait müstahsil makbuzu 

     Belgelerin önüne aşağıdaki gibi bir tablo eklenmesi, belgelerin eşleştirilerek ekine konması ve belgelerin üzerine Ek.3-A daki sıra numarasının yazılması gerekmektedir. 

Girdinin Yerli Malı Oranı Hesaplama Cetvelindeki sıra numarası
Girdinin temin yeri
Üreticinin adı
Üreticinin fatura tarih ve no
Tedarikçinin adı
Tedarikçinin fatura tarih ve no
Üretici
Tedarikçi
1
X
 
……….
………..
 
 
2
 
X
……….
………..
……….
………..
3
X
 
……….
………..
 
 
….
 
 
 
 
 
 
….
 
 
 
 
 
 

 

Not 1: Tedarikçinin kestiği faturada ürün isminin önüne yerli bir üreticinin ünvanı (markası) yazılı ise ilk üreticinin araştırılmasına ve üreticinin satış faturasına gerek yoktur, tedarikçi faturası ve üreticinin sanayi sicil belgesi/yerli malı belgesi/http://lonca.gov.tr/ web adresinden üretici firmanın sanayi sicil belgesinde yer alan ürünlerinin göründüğü ekran çıktısı yeterlidir. 

Not 2: Yerli olduğu bilinen ancak kanıt belgeleri sunulamayan tüm girdiler ithal kabul edilecektir.

Not 3: Sunulan faturaların son üç aylık geçici vergi dönemi içerisinde düzenlenmiş olması tarafımızca önerilmektedir. Aksi taktirde “güncel olmayan faturalar” yerli katkı oranı aleyhinde etkili olmaktadır.

 

8. Yerli Katkı Oranı Hesaplama Cetvelinde (3-A) yer alan hammaddelerden ithal girdilere ait

- İthal girdi doğrudan ithal ediliyorsa satıcının satış faturası 

- İthal girdi doğrudan ithal edilmiyorsa (tedarikçiden satın alınıyorsa) satıcının faturası (Döviz veya TL bazlı)

Belgelerin üzerine Ek.3-A daki sıra numarasının yazılması gerekmektedir. 

 

Not 1: Son üç aylık geçici vergi döneminden önce kesilen ithal girdi faturalarının olması durumunda son üç aylık geçici vergi dönemindeki ortalama döviz kurunun esas alınarak hesaplamanın yapılması gerekmektedir.

Not 2: İthal girdi faturasının TL bazlı olması durumunda; fatura tarihindeki döviz satış kuru ile döviz değerinin bulunması, yerli katkı oranı hesaplama cetvelinde ise son üç aylık geçici vergi dönemindeki ortalama döviz kurunun esas alınarak hesaplamanın yapılması gerekmektedir.

Not 3: Yerli olduğu bilinen ancak kanıt belgeleri sunulamayan tüm yerli girdiler için fatura tarihindeki döviz satış kuru ile döviz değerinin bulunması, yerli katkı oranı hesaplama cetvelinde ise son üç aylık geçici vergi dönemindeki ortalama döviz kurunun esas alınarak hesaplamanın yapılması gerekmektedir.

9- İşçilik (3-B) için sunulan değerler ve kanıt belgeleri;

- Yerli malı belgesine konu olan ürününü işçilik değeri entegre yönetim programından alınan işçilik değeri ise programdan alınan SMMM/YMM onaylı ve firma imzalı kaşeli çıktı,

- Entegre yönetim programı kullanılmıyor ise, yerli malı belgesine konu ürünün üretim süresinden yola çıkarak yapılan detaylı hesaplamanın gösterildiği SMMM/YMM onaylı ve firma imzalı kaşeli çıktı.

10- Genel Giderler (3-C) için sunulan değerler ve kanıt belgeleri;

- Yerli malı belgesine konu olan ürünün genel gider değeri entegre yönetim programından alınan genel gider değeri ise programdan alınan SMMM/YMM onaylı ve firma imzalı kaşeli çıktı,

- Entegre yönetim programı kullanılmıyor ise, yerli malı belgesine konu ürünün üretim süresinden yola çıkarak yapılan detaylı hesaplamanın gösterildiği SMMM/YMM onaylı ve firma imzalı kaşeli çıktı.

Not: Genel gider cinslerinin kabul edilen gider cinslerinden olmasına dikkat edilmelidir.

-Genel Giderlere dahil olan yerli giderler: Amortisman/bakım onarım giderleri, kira giderleri, işletme malzemesine ilişkin giderler, elektrik/su giderleri, genel giderlerin üretimle ilgili olan kısımları, vb.

-Genel Giderlere dahil olan ithal giderler: Doğalgaz giderleri, yurt dışından temin edilen Lisans, Patent, Royalty,vb giderler, Yurt dışından alınan danışmanlık hizmetleri, vb.)

-Genel giderlere dahil olmayan giderler: Satış, pazarlama, satış sonrası destek ve garanti giderleri ile faiz ve finansman giderleri, genel giderlerin üretimle ilgili olmayan kısımları, vb.

11. Tarımsal ürünler için "Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi" sureti, su dolumu yapan firmalar için "Kaynak Suyu Kullanım İzin Belgesi" sureti

12. Maden ruhsatı sureti

13. Diğer bilgi ve belgeler 

14.  TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'ne yatırılacak ücret belge sayısına göre değişmekte olup, yatırılacak ücret konusunda Odamız ile mutabık kalınmalıdır. Akabinde düzenlenen her bir belge için TOBB'un aşağıdaki hesaplarından birine 350 TL onay ücreti yatırılması gerekmektedir. 

ALICI BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NO IBANNO

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

(TOBB)

AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ 153 69072 TR350004600153888000069072
VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ 184 2068017 TR210001500158007293586413
T.İŞ BANKASI AKAY 4201 785529 TR100006400000142010785529
ZİRAAT BANKASI AKAY 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032
HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİCARİ  1311 16000038 TR140001200131100016000038

15. Ege Bölgesi Sanayi Odasına yatırılacak ücret belge sayısına göre değişmekte olup, yatırılacak ücret konusunda Odamız ile mutabık kalınmalıdır. Belge ücreti  Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın aşağıdakı hesaplarından birine yatırılabilir.

ALICI BANKA ŞUBE IBANNO

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

(EBSO)

HALKBANK İZMİR ŞB TR58 0001 2009 4300 0016 3412 19
ZİRAAT BANKASI İZMİR GİRİŞİMCİ ŞB. TR17 0001 0026 1638 1785 5350 66
AKBANK  İZMİR ŞB. TR19 0004 6000 0688 8000 2603 31
GARANTİ BANKASI ATATÜRK O.S.B./ÇİĞLİ ŞB. TR41 0006 2000 3550 0006 2955 45
VAKIFBANK  KEMERALTI ŞB. TR32 0001 5001 5800 7297 1306 92
T.İŞ BANKASI  İZMİR ŞB. TR16 0006 4000 0013 4000 0740 80
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI İZMİR ŞB. TR64 0003 2000 0000 0034 1133 78

 

İletişim:

Ayşen ŞAHİN
Genel Sekreter Yardımcısı

Telefon         : 0 232 455 29 52
Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail            : aysen.sahin@ebso.org.tr

Utku KILIÇER

Sanayi Şefi

Telefon         : 0 232 455 29 48
Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail            : utku.kilicer@ebso.org.tr

Reşide CEYLAN

Belge Şefliği-Uzman

Telefon         : 0 232 455 29 63

Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail            : reside.varol@ebso.org.tr

Burçin TANERLER

Sanayi Şefliği-Uzman

Telefon         : 0 232 455 29 43
Faks              : 0 232 483 99 37
e-mail           : burcin.tanerler@ebso.org.tr


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.