09.12.2020 BEST FOR ENERGY PROJESİ AÇILIŞ ETKİNLİĞİ ve TÜRKİYE'DE TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ PANELİ


Sayın Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı,

Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Türkiye Mali Programlar Dairesi Başkanı,

Sayın Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,

Enerji Sektörünün, Kamu kurumlarımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarının Saygıdeğer Yöneticileri

Değerli Basın Mensupları,

Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Ülkemizin, İzmir’in öncülüğünde,

Temiz enerji ve temiz teknolojiler sektöründe bir üretim üssü olması vizyonuyla hayata geçirilecek olan,

BEST for Energy Projesi’nin açılış etkinliğine hoş geldiniz.

Sizleri şahsım ve kurumum Ege Bölgesi Sanayi Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce; hayatımızı oldukça olumsuz yönde etkileyen Covid-19 Pandemisini insanlık olarak, el birliğiyle en kısa sürede aşabilmeyi diliyorum.

Covid-19 Pandemisi sebebiyle ve bunun yanında geçtiğimiz ay İzmir’de yaşadığımız deprem sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyorum. İzmir olarak depremin yaralarını hep birlikte sarmaya çalışıyoruz.

Bu amaçla İzmir’deki tüm iş dünyası temsilcisi kurumlarımıza ortak düzenlendiğimiz Birlikten İzmir Doğar Kampanyası’na sağladığınız veya bundan sonrada sağlayacağınız değerli katkılar için teşekkür ederiz.

Değerli Katılımcılar,

Dünyamız ciddi bir kaos, belirsizlik, kriz döneminden geçiyor. Tüm bu krizler geleceğimiz için önemli riskler oluştururken; İnsanlık olarak bizleri değişime, dönüşüme ve yeni bir bakış açısına zorluyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayınlanan ve dünyayı bekleyen en önemli risklerin ortaya konulduğu Global Riskler Raporu’nun 2020 yılı versiyonunda, iklim değişikliği ve çevresel riskler en üst sıralara çıkmış durumda.

Su krizleri, olağanüstü hava koşulları, biyo-çeşitliliğin azalması gibi çevre felaketleri geleceğimiz için en büyük tehditler arasında gösteriliyor. İnsanlık olarak iklim değişikliği ile mücadelemizi güçlendirerek devam ettirmeliyiz.

Nitekim İzmir özelinde de son günlerdeki önemli bir gündemimiz, barajlarımızdaki su seviyesinin oldukça azalmış olmasıdır.

Söz konusu riskler tüm dünyada uluslararası kuruluşları, ülkeleri, özel sektörü çözüm arayışlarına yönlendiriyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları incelendiğinde, 17 amacın 9’unun çevresel konulara yönelik olduğunu görüyoruz.

Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile çok önemli bir vizyon belirledi. 2050 yılında karbon sıfır bir dünya hedefleniyor.

Dünya’daki pek çok finans kuruluşu fonlarını verirken, çevreyi dikkate alan yatırımcıları önceliklendirmeye başladı. Küresel ekonomide etkin pek çok uluslararası şirket, çevre için önemli kaynaklar ayırıyor, tedarikçilerine belli çevresel standartlara uyma zorunluluğu getiriyor. Dünya; bazen yeşil ekonomi bazen döngüsel ekonomi diye adlandırılan yeni bir ekonomik düzene geçiş yapıyor.

Kuşkusuz; tüm dünyayı etkileyen bu dönüşümün ve değişimin, yeniden şekillendireceği en önemli alanlardan birisi sanayidir.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) olarak bizim de uzun zamandır dile getirdiğimiz kaynak verimliliği ve bunun en temel araçlarından olan Sanayi 4.0 ve Dijitalleşmenin gerekliliği artık tartışılmazdır.

Bunların yanında temiz ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, eko-verimlilik, geri dönüşüm, sıfır atık, endüstriyel simbiyoz, eko-tasarım, eko-etiket gibi kavramlar sanayimiz için ciddi önem taşımaktadır. Bu kavramları üretim süreçlerine adapte etmeyen sanayicilerimizin, sürdürülebilirlik beklentisi artan uluslararası alıcılar, çevre bilinci artan tüketiciler karşısında rekabet şansı yoktur. Bu yeni sürece uyum sağlayamayan sanayicilerimizin, en büyük ticari ortağımız olan, Yeşil Mutabakatla birlikte önemli çevresel hedefler koyan Avrupa Birliği pazarında zorlanabileceğini de gözlemliyoruz.

Değerli Katılımcılar,

Her risk beraberinde fırsatları da getirir. Bu sebeple sizlere aktarmaya çalıştığım tabloyu riskler yanında, fırsatlar açısından da görebilmenizi dilerim.

Dünyada yaşanan tüm bu dönüşüme, çevresel alanlarda daha fazla ve akılcı yatırımlar yaparak ve bu yatırımlarımıza bir gider merkezi değil, gelir merkezi olarak bakarak ayak uydurabiliriz.

Bunun yanında, önümüzdeki dönemde tüm Dünyada tüketimi artacağı aşikar çevreye yönelik katma değerli ürünleri, Türkiye’de daha fazla üretebilir hale gelmeliyiz. Bugün, ülkemiz ve İzmir olarak, bu konuda önemli adımlar attığımız ve hızla büyüme imkanımız olan Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler konusunda bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Enerjinin hayatımızdaki ve üretim içindeki yeri, hepimizin malumu…

Konvansiyonel kaynaklardan elde ettiğimiz enerjinin, %60 oranla küresel sera gazı emisyonlarının ve dolayısıyla iklim değişikliğinin en temel etkeni olduğu ise, diğer önemli bir gerçek.

Bu durumda On Birinci Kalkınma Planımızda da yer aldığı üzere, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanmamız;

Bunun ötesinde temiz enerji üretiminde ülkemizde ürettiğimiz ekipmanları kullanmamız önem arz ediyor.

Ayrıca, temiz enerji ve temiz teknolojiler alanında yapacağımız Ar Ge çalışmaları, üniversite-sanayi işbirlikleriyle kendi yenilikçi ürünlerimizi üretip, tüm Dünyaya ihraç etmeliyiz. Böylece hem küresel sorunlara çözüm bulmak, hem bu çözümlerden yüksek gelirler elde edebilmek mümkün olacaktır.

Değerli Katılımcılar,

İzmir, ekonominin temel sektörleri sanayi, hizmetler ve tarımın hepsinde GSYİH baz alındığında Türkiye’nin üçüncü büyük şehridir. Bu kapsamda İzmir sektörel çeşitliliği ile önemli bir avantaja sahiptir.

Bu avantajımız yanında, İzmir için çok önemli yeni bir fırsat daha oluşmuştur. Benden önceki konuşmacıların belirttiği üzere İzmir olarak önemli bir başarımız söz konusu. Temiz enerji olarak rüzgar enerjisi alanında Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın önemli bir ekipman üretim üssü haline geldik.

Bu durum Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Wind Europe’un raporlarına da yansıyor.

Türkiye, İzmir ve çevresinde yer alan tesisler sayesinde rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın İzmir için gündeme getirdiği, Rüzgar Enerjisi Sektörü için Çandarlı Limanı bağlantılı bir Özel Endüstri Bölgesi kurma önerisi, bu başarımızı taçlandıracak bir projedir. EBSO olarak bu projenin hayata geçmesinde elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.

Yine aynı kongrede Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez de rüzgar enerjisi sektörünü, Türkiye'nin ikinci bir otomotiv sektörü yapma hedeflerini açıklamıştır.

Rüzgar enerjisi sektörünün, ülkemizin en büyük ve en çok ihracat yaptığı sektörü olan otomotiv sektörü yanında konumlandırılması, rüzgar enerjisi ekipman üretimi için önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak fırsatları ifade etmektedir.

İzmir’in rüzgar enerjisi ekipman üretiminde ortaya koyduğu vizyon ve başarı, temiz enerjinin güneş, biyokütle, jeotermal gibi diğer alanlarında; hatta enerji depolama, hidrojen gibi alanlarda benzer başarıları yakalayabileceğinin bir göstergesidir. İzmir’de bunun için uygun vizyon, altyapı ve insan kaynağı mevcuttur.

BEST for Energy Projesiyle, İzmir ve çevresinin temiz enerji ve temiz teknolojiler sektöründe sadece ülkemizin değil, yakın coğrafyasının bir üretim üssü olması hedefine yönelik ilk adımlarımızı atmış olacağız.

Değerli Dinleyiciler,

İzmir için belirlediğimiz bu hedefe sektörel bir kümelenmeyle gitmeyi hedefliyoruz. Kümelenme bizim de EBSO olarak önem verdiğimiz, etkin bir bölgesel kalkınma aracıdır. İzmir’in sektörel çeşitliliğini dikkate alarak, İzmir’in mukayeseli olarak üstün sektörlerinin gelişimi için, kamu-özel sektör-üniversite-sivil toplum tüm paydaşlarla birlikte stratejiler belirlememiz ve bu stratejiler kapsamında görev dağılımı ve işbirliği yapmamız gerekiyor. Böylece bu sektörlerimizdeki kümelenmeyi ve dolayısıyla uluslararası rekabetçiliği üst seviyeye taşımamız söz konusu olacaktır.

Son yıllarda İzmir’de bu tip iş birliklerini farklı alanlarda etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler alanında da Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği ENSİA, İzmir’de bu sektördeki işbirliğimizin odak noktasında yer alıyor.

BEST for Energy Projesinde proje ortağı olarak yer alan ENSİA’nın, EBSO bünyesindeki Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubundan filizlenmesi bizler için bir gurur kaynağıdır. ENSİA’nın İzmir’in Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler alanında öncü olma vizyonunu daha da ilerilere taşıyacağına inancımız tamdır. BEST for Energy projesindeki ortaklıkları ve projeye katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu vizyona biz de EBSO bünyesinde yer alan ilgili meslek komitelerimiz ve kurmuş olduğumuz Enerji ve Enerji Verimliliği ile Çevre Çalışma Grupları eliyle katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Ayrıca her yıl düzenlediğimiz ve çevresel etkilerini azaltan veya ortadan kaldıran sanayicilerimizi ödüllendirdiğimiz Çevre Ödül Yarışması, bu vizyona verdiğimiz değer ve önemin diğer göstergesi olarak devam edecektir.

Tüm kurumlarımızın İzmir için belirlediğimiz bu vizyon çerçevesinde birleştiği noktada, sektörün önemli bir ihtiyacını dile getirmek isterim. EBSO olarak Mesleki Eğitimin önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Temiz enerji sektöründe de yetişmiş nitelikli elemanlara ihtiyacımız var. Bu sebeple İzmir’imizde de  bu alanda bir Mesleki ve Teknik Lise kurulması gelecek açısından son derece önemlidir.  

Değerli Katılımcılar,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığım İzmir Kalkınma Ajansı’nda yaptığımız plan ve stratejilerle, sağladığımız mali destek programları ve yatırım tanıtım faaliyetlerimizle, İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için önemli adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pek çok farklı alanda faaliyet gösteren Ajansımızın, yeni dönemde İzmir’in yeşil ve mavi büyümesine odaklanmasını sağladık. Ajansımız bugün açılışını yaptığımız BEST for Energy projesiyle hem kendisine çizmiş olduğumuz vizyona yönelik önemli bir adımı hayata geçiriyor, hem de önemli bir mali kaynağı İzmir’e kazandırıyor. Projenin, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı’na ülkemizin ve İzmir’in başlıca katkılarından birisi olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle Ajansımıza bu projeye verdikleri ve bundan sonra verecekleri yoğun emek için teşekkür ederim.

Sayın İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Dr. Mehmet Yavuz Bey başarılı çalışmaları ve bu projeye vermiş olduğu destekten dolayı, Ajansının Yönetim Kurulu Üyesi de olmam hasebiyle, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Panelin ülkemiz için, İzmir’imiz için hayırlı olması dileğiyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 

Saygılarımla,

Ender YORGANCILAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 


YKB - Diğer Konuşmalar


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.