Tahsilat kadar mükellefe kolaylık da olmalı


Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, devletin tahsilat imkanlarını artırmak için elektronik uygulamaları devreye sokarken mükellef yararına olan düzenlemeleri de hayata geçirmesini istedi. Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2003 tarihli sayısında yayımlanan Tahsilat Tebliği ile devletin vergi, gümrük gibi alacaklarının daha fazla elektronik uygulamalar kullanılarak tahsilinin yanı sıra vergi dairelerinin etkinliğini artıracak düzenlemeler getirildi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, idarenin takip işlerini hızlandırıp kolaylaştırmak için devreye sokulan uygulamalar kadar mevcut durumda mükellef lehine yapılması gereken düzenlemeler ve giderilmesi gereken sorunlara dikkat çekti. Elektronik yolla yapılan haciz işlemlerinin aynı şekilde elektronik olarak mail, mesaj ve telefonla ilgilisine de anında bildirilmesini isteyen Ender Yorgancılar, yapılan işlemin yanlış olması halinde ya da doğru olsa bile mükellefin kısa sürede sorunu çözmesine fırsat verilmesi gerektiğini savundu. Ender Yorgancılar, günümüz teknolojisinin kamu idarelerine mükelleflerin varlıklarını hızlı tespit yapabilme imkanı verdiğini, bu nedenle kamu alacağı için her yere haciz göndermek yerine mükellefin varlığının tespit edildiği ve alacak tutarını karşılayan yere haciz bildirimi yapılmasını önerdi. Yargıya intikal etmiş ihtilaflı alacaklar için teminat istenmemesi ya da düşük oran uygulanmasını da savunan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, şu görüşleri dile getirdi: “Mükellef aleyhine olumsuz karar verilmedikçe takip işlemleri de durdurulmalıdır. Halbuki 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca teminat verilse dahi mükellef lehine yargı kararı olmadıkça takip işlemi devam ettirilebilmektedir. Bu uygulamalar kamuyla ihtilafa düşen mükellefleri genellikle de haksız yere fazlasıyla zorlamaktadır. Mükellef yargıda kazansa bile lehte yargı kararı anlamını yitirmekte, mükellef için iş işten geçmiş olmaktadır.” Ender Yorgancılar, “Bütün bunların yanında, vergisini düzenli ödeyenlere verilmiş olan indirim sözleri de artık yerine getirilmeli” diye konuştu. Elektronik tahsilat uygulamasının kapsamı genişledi Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A Sıra: 5 nolu Tahsilat Tebliği ile getirilen uygulamaların etkileri şöyle: 1) Halen sadece banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz, Kasım ayından itibaren tapu, trafik, sicil, PTT, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) gibi kuruluşlarda da yapılabilecek. 2) Odalardaki iş makinesi kayıtlarına da haciz uygulanacak ve haciz uygulanan iş makineleri muhafaza altına alınabilecek. 3) Kamuya 1000 TL’nin üzerinde borcu olanların, devlet yardımları, destekler ve teşviklerden yararlanabilmeleri için “borcu yoktur” belgesi vermeleri gerekecek. 4) Borcu yoktur belgesi olmadan ödeme/işlem yapan kamu görevlileri 2 bin 928 TL idari para cezasıyla cezalandırılacak. 5) Şirketlerin kanuni temsilcilerine müteselsil sorumluluk uygulamalarında genellikle yanlışlıklar yapılmaktadır. Vergi daireleri vd. daireler kendilerindeki doğru-yanlış bilgilere göre, şirketlerden tahsil edemedikleri alacaklar için bulduklarından tahsilat yapma kolaycılığına başvuruyorlar. Bakanlık, tahsilatın önce şirketten yapılması, şirketten tahsilat yapılamaması ya da yapılamayacağının açıkça anlaşılması hallerinde ise borcun dönemi ve ancak temsil görevi bulunan kişi/kişilerin doğru tespitinin yapılması ve sonrasında sorumlu tutulmaları konusunu tebliğde bir daha açıklıkla hatırlatmaktadır. 6) Tebliğde, gerek yöneticilerin sorumluluğu gerekse de şirket ortaklarının hisse devirleri konusunda yapılan açıklamalarla, yeni TTK’ya uyum sağlanmaya çalışıldı. Örneğin bu çerçevede, limited şirketlerde noterden yapılan hisse devirleri, aksine ortaklar kurulu kararı yoksa tescil edilmemiş dahi olsa sorumluluğun sona ermesi için yeterli olacak. 7) Vergi, Gümrük vb. merkezi tahsil daireleri 50 bin TL’yi (belediyeler ve özel idareler 10 bin TL) aşan alacaklar için bankaların genel müdürlüklerine de haciz bildirimi gönderebilecek. Vergi daireleri, bulundukları il dışında doğrudan kendileri mal varlığı araştırması ve haciz uygulaması yapabilecek

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.