MOTORLU ARAÇLARA ŞERİTTEN AYRILMA UYARI SİSTEMİ TAKILMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ


22.09.2013, Pazar

İlgili Görseller

18 Eylül 2013  ÇARŞAMBA

 

 

Resmî Gazete

 

 

Sayı : 28769

 

 

YÖNETMELİK

 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

 

MOTORLU ARAÇLARA ŞERİTTEN AYRILMA UYARI

 

 

SİSTEMİ TAKILMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI

 

 

YÖNETMELİĞİ (AB/351/2012)

 

 

Amaç

 

 

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçlara şeritten ayrılma uyarı sistemi takılması ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

 

 

Kapsam

 

 

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, ikinci fıkrada belirtilen araçlar hariç olmak üzere, MARTOYun Ek IIsinde tanımlandığı şekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara uygulanır.

 

 

(2) Bu Yönetmelik;

 

 

a) Azami kütlesi 3,5 tonu aşan, 8 tonu aşmayan N2 kategorisi yarı römork çekici araçlara,

 

 

b) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M2 ve M3 kategorisi araçlara,

 

 

c) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M3 kategorisi körüklü otobüslere,

 

 

ç) MARTOYun Ek IIsinin Kısım Asının 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen M2, M3, N2 ve N3 kategorisi arazi tipi araçlara,

 

 

d) MARTOYun Ek IIsinin Kısım Asının 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi özel amaçlı araçlara,

 

 

e) Üç dingilden fazla dingile sahip olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara,

 

 

uygulanmaz.

 

 

Dayanak

 

 

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik;

 

 

a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

 

 

b) Avrupa Birliğinin 23/4/2012 tarihli (EU) 351/2012 sayılı Regülasyonuna paralel olarak,

 

 

hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

 

 

MADDE 4  (1) MARTOYun 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

 

 

a) 661/2009/AT: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)ni,

 

 

b) AB: Avrupa Birliğini,

 

 

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

 

 

ç) Ayrılma oranı: Denek aracın uyarı verme noktasındaki görünür şerit işaretine dik bir açıdan yaklaşma hızını,

 

 

d) Görünür şerit işaretleri: Şeridin sınır çizgisi üzerine kasıtlı olarak konulan ve sürüş boyunca sürücü tarafından doğrudan görülebilir olan delinatörleri (yol sınır işaretleri),

 

 

e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT),

 

 

f) Ortak alan: Üzerinde bir veya daha fazla bilgi işlevinin, aynı anda olmamakla birlikte, gösterilebildiği bir alanı,

 

 

g) Şerit: Bu Yönetmelik eki Ek-2nin İlavesinde gösterildiği şekilde, bir araç yolunun bölündüğü boylamasına bantlardan birini,

 

 

ğ) Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemine göre araç tipi: İmalatçının ticari adı veya markası, şeritten ayrılma uyarı sisteminin performansını önemli ölçüde etkileyen araç özellikleri veya şeritten ayrılma uyarı sisteminin tipi ve tasarımı gibi temel hususlar bakımından farklı olmayan araçların bir kategorisini,

 

 

h) Tip onayı: Araç veya ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini,

 

 

ı) Tip onayı belgesi: Onay kuruluşunun araç veya ayrı teknik ünite tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi,

 

 

i) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

 

 

ifade eder.

 

 

Bir araç tipinin şeritten ayrılma uyarı sistemi ile ilgili AT tip onayı başvurusu

 

 

MADDE 5 (1) İmalatçı veya imalatçının temsilcisi, şeritten ayrılma uyarı sistemi ile ilgili bir araç tipinin AT Tip Onayı için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.

 

 

(2) Başvuru, Ek-1in Kısım 1inde belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak düzenlenir.

 

 

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-2sinde yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu AT tip onayı ve MARTOYun Ek VIIsinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. Aynı numara başka bir araç tipine tahsis edilemez.

 

 

(4) Onay Kuruluşu Ek-1in Kısım 2sinde yer alan örneğe uygun olarak oluşturulmuş AT Tip Onayı Belgesini onaylayarak başvuru sahibine verir.

 

 

Tip onayı mevcut olan araçlar için uygulama

 

 

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Tip onayı mevcut olan araçlar için 1/11/2015 tarihine kadar, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

 

Yürürlük

 

 

MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik 1/11/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

 

 

MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Ekleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.