ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE


22.09.2013, Pazar

13 Eylül 2013  CUMA

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28764

 

YÖNETMELİK

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek 6 ncı madde eklenmiştir.

 

“Engelli erişimi için araç tadilatı

 

EK MADDE 6 – (1) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca engellilerin erişilebilirliğine uygun olması gereken araçlara yapılacak olan tadilatlarda aşağıdaki şartlar aranır.

 

a) Tadilat; M2 ve M3 kategorisindeki araçlara, seri tadilat yetkisi verilmiş firmalar tarafından bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünün 4.14 üncü maddesinin ikinci paragrafı ile 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2001/85/AT) Ek-VII’sinde belirtilen hükümlere göre yapılır. Ayrıca tadilat nedeni ile araçta etkilenen tüm aksamla ilgili olarak bu Yönetmeliğin Ek-VII’sinin ilgili şartlarına uygunluk aranır.

 

b) Seri tadilat tip onayı başvurularında; belirli bir marka ve tipteki araç için alınmış bir teknik servis raporu, aynı tadilatçı firma tarafından kullanılmak kaydıyla, aşağıdaki araç ve tertibat özellikleri bakımından farklılık göstermeyen farklı marka veya tipteki araçlar için de kullanılabilir.

 

1) Şasi tipi (örme/C),

 

2) Karoseri tasarım amacı (tek/çift katlı, mafsallı, alçak tabanlı),

 

3) Montajın yapıldığı kapının yeri (ön/orta/arka),

 

4) Yaklaşık araç uzunluğu (7 m/9 m/12 m),

 

5) Tertibatın imalatçısı,

 

6) Tertibatın tipi,

 

7) Tertibatın araçlara bağlantı şekli.

 

c) Seri tadilat tip onayı alan firmalar, tadilatı kendi montaj adresinin dışında da yapabilir.

 

ç) TSE tarafından bu Yönetmeliğin Ek-V’ine göre düzenlenen seri tadilat tip onay belgelerinde yer alan “Tadilatın kısa tarifi”nde tadilat açıklanarak tanımlanır ve belgeye “notlar” ibaresi yazılarak Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT)’nin Ek-VII’sine göre sağlanan hususlar belirtilir. Aynı Yönetmeliğin Ek-VII’sinin tüm şartlarının sağlanması durumunda tip onayı/uygunluk belgesi ve tescil ile ilgili bilgisayar kayıtlarına “Erişilebilir” ifadesi yazılır.

 

d) Araçlarda tekerlekli sandalye için özel alan oluşturma amacıyla yapılan tadilat sonucunda koltuk sayısının değişmesi aracın kategorisini değiştirmez.

 

e) Rampa yapılması durumunda, rampa boyu uygunluk belgesinde yer alan araç genişliğini geçemez. Uygunluk belgesinin bulunmaması halinde araç genişliği teknik servis tarafından belirlenir.

 

f) Araçlarda yapılan tadilatların, Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT) veya ihtiyaç duyulabilecek diğer yönetmeliklere uygunluğunun tespit edilmesi aşamasında; TSE, gerek duyması halinde Bakanlıkça atanmış diğer teknik servislerce hazırlanan deney raporlarını kullanabilir, seri tadilat onayı verilmesi aşamasında ise her türlü test raporunun nihai değerlendirmesi yine TSE tarafından yapılır.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-I’inin 7.1.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“7.1.1- “Otobüsler”: Sadece oturan veya oturan ve ayaktaki yolcuların taşınması için tasarlanmış veya imal edilmiş M2 veya M3 kategorisi araçlar anlamındadır.

 

“Minibüsler”: Sürücü dâhil en az 10 en fazla 17 oturan kişiyi taşıyan araçlardır. Minibüslerde ayakta yolcu taşımak amacıyla ayrılmış alan bulunamaz.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-VII’sinin 1.50.3.4, 1.50.6.3, 1.50.7.4, 1.50.7.8 ve 1.50.8.2 nci maddeleri ile Şekil-6’sında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“1.50.3.4- Yolcu adedi 15 ile 22 kişiye kadar olan (22 kişi dâhil) araçların ayakta yolcu taşımayanlarında (sınıf B) tavan yüksekliği en az 150 cm olmalıdır.”

 

 

Araç

 

A

 

(en az)

 

B

 

(en az)

 

C

 

(azami)

 

D

 

(azami)

 

E

 

(azami)

 

Minibüs (1)

 

Mekanik Süspansiyon

 

23

 

20

 

35 (3)

 

40

 

(43)

 

3

 

Sınıf I ve A Otobüs

 

30 (2)

 

20

 

30(3)

 

40

 

10

 

Sınıf II, III ve B Otobüs

 

(mekanik süspansiyon)

 

30 (2)

 

20

 

35(3)

 

40

 

(45)

 

10

 

 

(1)16 (dahil) yolcuya kadar olan B sınıfı araçlar.

 

(2)22 (dahil) yolcuya kadar olan araçlarda 23 cm’dir.

 

(3)C ölçüsünün her basamakta aynı olması gerekmez. ”

 

 

“1.50.6.3- Yolcu adedi 15-22 kişiye kadar olan (22 kişi dahil) araçlarda ilk basamak ölçüsü (A) en az 23 cm olmalıdır. Ancak A ve E ölçüleri arasındaki fark 20 cm’den az olamaz.”

 

“1.50.7.4- Otobüs ile 9’dan fazla yolcu taşıyan minibüslerde biniş ve iniş kapıları, aracın sağ tarafında ve/veya arkasında yapılmalıdır. Kapı açıldığında asgari 65 cm genişliğinde bir geçiş sağlanmalıdır. İki kapılı otobüslerde, kapılardan bir tanesi aracın ilk yarısında diğeri ikinci yarısında bulunmalıdır. Bu iki kapının düşey orta ekseni arasındaki yatay uzaklık, araç boyunun %40’ından az olamaz. Kapı açıldığında en az 120 cm genişliğinde bir geçiş sağlayan kapı çift kapı sayılır.”

 

“1.50.7.8- Biletçisiz sınıf I ve sınıf A’ya ait 14’den fazla yolcu taşıyan araçlarda iniş-biniş yerleri sürücünün oturduğu yerden yolcuların iniş ve binişlerini görebileceği şekilde olmalıdır. Kapılar sürücünün oturduğu yerden açılıp kapanabilmelidir. Kapıların açık veya tam kapalı olduğu, sürücüye optik ve/veya akustik sinyallerle iletilmelidir.”

 

“1.50.8.2- Otobüslerdeki güvenlik çıkışlarının (varsa tavandaki çıkışlar hariç) toplam sayısı aşağıdadır:

 

Yolcu Adedi                  En Az Güvenlik Çıkışı

 

(Sürücü hariç)                    Toplam Sayısı

 

16-26 arasında                            3

 

26-50 arasında                            4

 

51-70 arasında                            5

 

70’den fazla                                 6             

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-IX’unun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

“3- Takograf

 

Şehir içi ve belediye mücavir alanları dışında çalışacak olan N2, N3, M2 ve M3 kategorisi (en fazla 16 yolcu taşıyan minibüsler hariç) araçlarda elektronik, mekanik veya elektro mekanik takograf bulundurulur. Takograflar 6/2/1986 tarihli ve 19011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Genel Müdürlüğü Tebliğ No.S.G.M.-86/1-1’e veya Avrupa Birliğinin 3821/85/EC veya 1463/70/EC regülasyonuna uygun olması gerekir. Takograf sonradan da takılabilir. Takograf, aynı zamanda hız göstergesi ise Ek-VII’deki 1.17 nci maddeye uygun olmak zorundadır.”

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

Tarihi

 

Sayısı

 

28/11/2008

 

27068

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

Tarihi

 

Sayısı

 

1-

 

30/11/2010

 

27771

 

2-

 

26/6/2012

 

28335

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.