2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER


22.09.2013, Pazar

7 Eylül 2013  CUMARTESİ

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28758

 

TEBLİĞ

 

 Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından:

 

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

 

İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 
Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

 

Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

 

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin okullar tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

 

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dahil olmak üzere destek verilme kriterleri, hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine Ek 1 inci madde eklenerek maddenin ikinci fıkrasında “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Ağustos ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN

 

ALANLAR VE TUTARLARI

 

Sıra No

 

Alan Adı

 

Destek Tutarı (TL)

 

1

 

Makine Teknolojisi

 

 5.500,00

 

2

 

Metal Teknolojisi

 

 5.000,00

 

3

 

Elektrik Elektronik Teknolojisi

 

 5.500,00

 

4

 

Tekstil Teknolojisi

 

 4.500,00

 

5

 

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

 

 4.500,00

 

6

 

Plastik Teknolojisi

 

 5.000,00

 

7

 

Motorlu Araçlar Teknolojisi

 

 5.500,00

 

8

 

Gıda Teknolojisi

 

 5.000,00

 

9

 

Kimya Teknolojisi

 

 5.000,00

 

10

 

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

 

 5.000,00

 

11

 

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

 

4.500,00

 

12

 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 

5.500,00

 

13

 

9. Sınıf

 

 3.800,00

 

 

2- Yukarda belirlenen alanların dallarında da bu alanlar için belirlenen tutarda eğitim ve öğretim desteği uygulanır.

 

3- Eğitim öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

 

4- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

 

5- Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2013-2014 öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

6- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

 

Tebliğ olunur.

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.