AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ İLE


22.09.2013, Pazar

5 Eylül 2013  PERŞEMBE

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28756

 

TEBLİĞ

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ İLE

 

İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/22)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 2 – (1) 24/11/1993 tarihli ve 21768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Mecburi Standard - 93/85-86) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 4331 “Ambalajlama - Genel İlkeler - Bölüm 3: Ambalajların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS 4331 “Ambalaj-Genel İlkeler - Bölüm 3: Ambalajların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi” Standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

 

MADDE 3 – (1) TS 4331 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

 

 “Bu standard, iç, dış ve dağıtım ambalajlarının işaretlenmesi ve etiketlenmesinde kullanılan genel ilkeler ile ambalaj üzerinde yer alması gereken bilgileri kapsar.”

 

MADDE 4 – (1) TS 4331 standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

 

MADDE 5 – (1) TS 4331 standardına TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.