TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN VE GIDA BİLEŞENLERİNİN


21.09.2013, Cumartesi

18 Ağustos 2013  PAZAR

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28739

 

TEBLİĞ

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN VE GIDA BİLEŞENLERİNİN

 

ÜRETİMİNDE KULLANILAN EKSTRAKSİYON ÇÖZÜCÜLERİ TEBLİĞİ

 

(TEBLİĞ NO: 2013/45)

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gıda maddeleri veya gıda bileşenlerinin üretiminde kullanılan ekstraksiyon çözücülerine ait koşulları ve uygun maksimum kalıntı limitlerini belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin hükümleri, gıda maddesi veya gıda bileşeni üretiminde kullanılan ekstraksiyon çözücülerini kapsar.

 

(2) Ek-1’de yer alan gıda katkı maddesi, vitamin ve besin bileşenlerinin üretiminde kullanılan ekstraksiyon çözücüleri hariç diğer gıda katkı maddesi, vitamin ve besin bileşenlerinin üretiminde kullanılan ekstraksiyon çözücülerini kapsamaz.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

 

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

 

b) 2009/32/EC sayılı Gıda Maddeleri ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri üzerine Konsey Direktifine paralel olarak,

 

hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 

a) Çözücü: Gıda maddesinin üzerinde veya içinde bulunan bulaşanlar da dahil olmak üzere gıda maddesini veya onun bir bileşenini çözen maddeleri,

 

b) Ekstraksiyon çözücüsü: Hammaddelerin, gıda maddelerinin veya bu ürünlerin bileşenlerinin işlenmesi sırasındaki ekstraksiyonda kullanılan ve uzaklaştırılabilen, kalıntı ve türevlerinin gıda maddesi ve bileşiminde bulunması istenmeyen ancak teknik olarak bulunması engellenemeyen çözücüleri,

 

ifade eder.

 

Ekstraksiyon çözücülerinin özellikleri

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ekstraksiyon çözücülerinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Ekstraksiyon çözücüsü olarak belirtilen materyaller toksikolojik olarak tehlikeli miktarda herhangi bir madde veya bileşik içermez.

 

b) Ekstraksiyon çözücüleri, Ek- 1’de belirtilen koşulları sağlar.

 

c) Çözücüler 1 mg/kg’dan fazla arsenik veya 1 mg/kg’dan fazla kurşun içermez.

 

ç) Asitliği veya bazlığı ayarlanmış su ile çözücü özelliği gösteren diğer gıda maddeleri; gıda maddelerinin ve gıda katkılarının üretiminde ekstraksiyon çözücüsü olarak kullanılabilir.

 

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ve Ek- 1’de verilen maddeler ve gıda maddelerinde kullanılacak ekstraksiyon çözücülerinin ambalaj etiketleri, kolaylıkla görülecek, okunaklı ve silinmez şekilde aşağıdaki bilgileri içerir:

 

a) Ek- 1’de verildiği şekilde ticari adı.

 

b) Gıdaların ve gıda bileşenlerinin ekstraksiyonunda kullanılmaya uygun kalitede olduğuna dair açık ifade.

 

c) Parti veya lot numarasını belirtici açıklama.

 

ç) Üretici veya paketleyici veya satıcının adı, firma adı ve adresi.

 

d) Hacim olarak net miktarı.

 

e) Gerekli ise, özel depolama ve kullanım koşulları.

 

(2) Ekstraksiyon çözücülerinin satışı ile ilgili olarak, birinci fıkrada yer alan özelliklerin müşteriler tarafından kolayca anlaşılacak şekilde görülmesi ve alıcıyı bilgilendirmek üzere diğer önlemlerin alınması zorunludur.

 

(3) Birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgiler, parti veya lot numarası ile ilişki kurularak sevkiyat ile birlikte ya da sevkiyattan önce gönderilen herhangi bir ticari evrakta yer alabilir.

 

Özel hükümler

 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde uygulanması gereken özel hükümler aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Gıda maddeleri veya gıda bileşenlerinin üretiminde, Ek-1’de kullanım koşulları ve uygun en fazla kalıntı limitleri verilmiş olan madde ve bileşiklerin ekstraksiyon çözücüsü olarak kullanımına izin verilir.

 

b) Gıdanın üretiminde kullanılan gıda katkı maddesi, vitamin ve besin bileşenlerinden kaynaklanan ve insan sağlığını tehlikeye düşüren ekstraksiyon çözücüsü kalıntısı bulunmaz.

 

Numune alma ve analiz metotları

 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.

 

İdari yaptırım

 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

 

MADDE 10 – (1) 28/8/2010 tarihli ve 27686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2010/40) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

 

Hammaddelerin, Gıda Maddelerinin veya Gıda Bileşenlerinin İşlenmesi
Sırasında Kullanılabilecek Ekstraksiyon Çözücüleri

 

1. Bölüm:

 

Tüm Kullanımlar İçin İyi Üretim Uygulamaları (GMP: Good Manufacturing Practise)
Çerçevesinde Kullanılacak Ekstraksiyon Çözücüleri (1)

 

Adı                   :

 

Propan

 

Bütan

 

Etil asetat

 

Etanol

 

Karbondioksit

 

Aseton (prina yağı rafinasyonunda aseton kullanımı yasaktır.)

 

 Nitröz oksit

 

(1) Bir ekstraksiyon çözücüsü; eğer kullanımı yalnızca, teknik olarak engellenemeyen kalıntı veya türevleri insan sağlığına zarar vermeyecek miktarlarda içeriyorsa, GMP'ye uygun kullanılan ekstraksiyon çözeltisi olarak kabul edilir.

 

2. Bölüm

 

Kullanım koşulları belirlenmiş ekstraksiyon çözücüleri

 

Adı

 

Kullanım koşulları (Ekstraksiyonun özet tanımı)

 

Ekstrakte edilmiş gıda maddesi veya bileşenindeki en fazla kalıntı limitleri

 

Hekzan (1)

 

Katı ve sıvı yağların üretimi veya kısımlara ayrılmasında,  kakao yağının üretiminde

Yağı alınmış protein ürünlerinin ve yağı alınmış unların hazırlanmasındaYağı alınmış hububat tohumlarının hazırlanmasında

 

Katı veya sıvı yağlarda veya kakao yağında 1 mg/kg.

Yağı alınmış protein ürünlerini ve  yağı alınmış unları içeren gıdalarda 10 mg/kg.
Son tüketiciye satılan yağı alınmış soya ürünlerinde 30 mg/kg.

Yağı alınmış hububat tohumlarında

 

5 mg/kg

 

Metil asetat

 

Çay ve kahveden kafeinin uzaklaştırılmasında veya acılık maddelerinin ve iritanların uzaklaştırılmasında

Melastan şeker üretiminde

 

Çay ve kahvede 20 mg/kg
 

Şekerde 1 mg/kg

 

Etil metil keton (2)

 

Katı ve sıvı yağların kısımlara ayrılmasında

Çay ve kahveden kafeinin uzaklaştırılmasında veya acılık maddelerinin ve iritanların uzaklaştırılmasında

 

Katı veya sıvı yağlarda 5 mg/kg

Çay veya kahvede 20 mg/kg

 

Diklorometan

 

Çay ve kahveden kafeinin uzaklaştırılmasında veya acılık maddelerinin ve iritanların uzaklaştırılmasında

 

Kavrulmuş kahvede 2 mg/kg, çayda 5 mg/kg

 

Propan-2-ol

 

Tüm kullanımlarda

 

10 mg/kg

 

Metanol

 

Tüm kullanımlarda

 

10 mg/kg

 

Dimetil Eter

 

Yağı alınmış hayvansal protein ürünlerinin hazırlanmasında

 

0,009 mg/kg yağı alınmış protein ürününde

 

(1) Hekzan: Esas olarak 6 karbon atomu içeren asiklik doymuş hidrokarbonlardan oluşmuş   64-70 ºC arasında distile edilen ticari üründür. Hekzan ve etilmetil ketonun birlikte kulanımı yasaktır.

 

(2) Bu çözücü içinde n-hekzan varlığı 50 mg/kg'dan fazla olmamalıdır. Hekzan ve etil metil ketonun birlikte kullanımı yasaktır.

 

3. Bölüm

 

Kullanım Koşulları Belirlenmiş Ekstraksiyon çözücüleri

 

 Adı

 

Doğal aroma materyallerinden elde edilen aromaların hazırlanmasında ekstraksiyon çözücüsü kullanılması nedeniyle gıda maddelerindeki en fazla kalıntı limitleri (mg/kg)

 

Dietileter
Hekzan (1)
Siklohekzan
Metil asetat
Bütan-1-ol
Bütan-2-ol
Etilmetil keton(1)
Diklorometan
Propan-1-ol
1,1,1,2-tetrafloroetan

 

Metanol

 

Propan-2-ol

 

2
1
1
1
1
1
1
0,02
1
0,02

 

1,5

 

1

 

(1) Hekzan ve etilmetil ketonun birlikte kullanımı yasaktır.

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.