İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


21.09.2013, Cumartesi

19 Ağustos 2013  PAZARTESİ

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28740

 

TEBLİĞ

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

(TEBLİĞ NO: 2013/10)

 

Kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

Gözetim uygulaması

 

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.İ.P’ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

 

Başvuru

 

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK-II’ de yer alan Gözetim Belgesi başvuru formu ile Ekonomi Bakanlığına ait internet sayfasındaki (www.ekonomi.gov.tr) ithalat mevzuatı kısmında yer alan gözetim uygulamaları sekmesinde belirtilen formların eksiksiz olarak doldurulması ve EK-III’ de belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

 

İnceleme

 

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip, yapılan inceleme sonucu İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

 

Yaptırım

 

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

 

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

 

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

 

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

 

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

 

MADDE 7 – (1) 13/1/2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

EK – I

 

 

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU VE TANIMI

 

 

Sıra No

 

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

 

CİF KIYMET(*)
($=ABD Doları)

 

1.

 

3921.90.60.00.11

 

Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

 

2,5 $/Kg

 

2.

 

8208.30.00.00.00

 

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

 

25 $/Kg

 

3.

 

8301.40.11.00.00

 

Silindirli kapı kilitleri

 

20 $/Kg

 

4.

 

8301.40.19.00.11

 

Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

 

20 $/Kg

 

5.

 

8301.40.19.00.19

 

Diğerleri

 

20 $/Kg

 

6.

 

8301.60.00.00.00

 

Aksam ve parçalar

 

15 $/Kg

 

7.

 

9105.21.00.00.00

 

Elektrikle çalışan duvar saatleri

 

3,50 $/Adet

 

8.

 

9609.10.10.00.00

 

"Kurşunları" grafitten olanlar

 

3 $/(144 Adet)

 

9.

 

9609.10.90.00.00

 

Yalnız boyu 9 cm.den küçük olanlar

 

2,50 $/(144 Adet)

 

10.

 

Diğerleri

 

4 $/(144 Adet)

 

11.

 

9613.10.00.00.00

 

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

 

0,08 $/Adet

 

12.

 

9613.20.00.00.11

 

Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

 

0,16 $/Adet

 

13.

 

9613.20.00.00.19

 

Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

 

0,08 $/Adet

 

* Kg: Brüt Ağırlık

 

 

 

EK - II

 

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih: ..../.../....

 

T.C.

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

 

 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10) çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

İmza - Kaşe

 

İsim – Unvan

 

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

 

Adı/Unvanı:

 

Adresi:

 

Tel:

 

Faks:

 

E-posta:

 

Vergi dairesi:

 

Vergi numarası:

 

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

 

20...

 

20...

 

 

 

 

 

Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

 

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

 

İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: 

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

 

Adı/Unvanı:

 

Adresi:

 

Tel:

 

Faks:

 

E-posta:

 

Vergi dairesi/Numarası:

 

T.C. kimlik numarası:

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

 

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

 

GTİP (12 li):

 

Tanımı:

 

Menşe ülke:

 

Sevk ülkesi:

 

Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:

 

Ödeme şekli:

 

Aracı banka ve şube ismi:

 

Varsa akreditif numarası:

 

Net/Brüt Ağırlığı (Kg):

 

FOB Değeri:

 

Birim fiyat CIF/(Kg) (Net/Brüt) :

 

Birim fiyat CIF/(Ad):

 

Miktar (Adet):

 

CIF Değeri:

 

 

 

İthalat için öngörülen

 

Tarih:

 

Gümrük Kapısı:

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Adı/Unvanı:

 

Adresi:

 

Ülkesi:

 

Tel:

 

Faks:

 

E-posta:

 

Internet sitesi:

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Adı/Unvanı:

 

Adresi:

 

Ülkesi:

 

Tel:

 

Faks:

 

E-posta:

 

Internet sitesi:

 

                           

 

 

 

 EK – III

 

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

 

 

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. Ayrıca bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası Başvuru Formunda belirtilir.)

 

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (2 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.