İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ


21.09.2013, Cumartesi

23 Ağustos 2013  CUMA

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28744

 

TEBLİĞ

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

(TEBLİĞ NO: 2013/7)

 

Kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/4/2013 tarihli ve 28621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

 

Soruşturma

 

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

 

Karar

 

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gümrük kıymetinin yüzdesi olarak belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

 

G.T.İ.P.

 

Eşya Tanımı

 

Ek Mali Yükümlülük (Gümrük Kıymeti %)

 

1.
Dönem

 

2.

 

Dönem

 

3.
Dönem

 

4.
Dönem

 

5503.20.00.00.00

 

Poliesterlerden

 

22

 

21,5

 

21

 

20,5

 

 

Yürürlük

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.