YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN


21.09.2013, Cumartesi

28 Temmuz 2013  PAZAR

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28721

 

TEBLİĞ

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN

 

SIRALAMAYA ALINMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim izin belgesi almak için yapılan müracaatların bir sıralama dâhilinde değerlendirmeye alınmasına, sıralamaya alınan kuruluşlardan, iflas, tasfiye gibi nedenlerle tüzel kişiliklerinin sona erdiğinin veya merkezini değiştirmiş olduklarının tespit edilmesi halinde veya sıralamadan çıkma talebinde bulunan veya izin belgesi almak için gerekli şartları sağlamayan kuruluşların sıralamadan çıkarılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen yedek kuruluşlar ile sıraya konulmuş kuruluşlar, bu Tebliğde sıralamaya alınmış kuruluşlar olarak değerlendirilmiştir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Genel esaslar

 

MADDE 3 – (1) Yapı denetim izin belgesi almak için yapılan başvurular, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan koşulları sağladıkları tarihte sıralamaya alınırlar.

 

(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir ilde yeni bir yapı denetim kuruluşuna izin verilmesi gereken hallerde, sıralamaya alınmış kuruluşlardan ihtiyaç duyulan sayıda kuruluşa, Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi için çağrı yapılır. Ticaret sicil gazetesindeki son adresine iadeli taahhütlü posta ile yapılan çağrının tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 (bir) aylık sürede şartların tümünü yerine getiren kuruluşlara denetim izin belgesi verilir.

 

(3) Yapı denetim faaliyeti yapmak üzere sıralamaya yerleştirilen kuruluşlardan;

 

a) Sıralamada iken tasfiye edildiği veya iflasının sonuçlanmış olduğu veya merkezinin başka bir şehre taşındığı tespit edilen kuruluşlar,

 

b) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre çağrıda bulunulan kuruluşlardan, çağrının tebliğ edildiği halde bu çağrının tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde müracaatta bulunmayan kuruluşlar,

 

c) Çağrı yazısının tebliğ edilemeden iade olması durumunda ise, ticaret sicil gazetesindeki son adresine ikinci kez aynı şekilde gönderilen çağrının da iade olması halinde, çağrı yazısının iade edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde müracaatta bulunmayan kuruluşlar,

 

ç) Sıralamadan çıkmak isteyen kuruluşlar,

 

sıralamadan çıkarılırlar.

 

(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde tanınan süre içerisinde müracaat eden kuruluşlardan, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar dışında eksiklikleri tespit edilenler, denetim faaliyeti yapmak istediği il için sırada bekleyen kuruluş bulunması halinde, tanınan süre içerisinde yaptıkları son müracaat tarihi itibari ile sıranın sonuna yerleştirilirler. Aksi takdirde yedek sıralamadan çıkarılırlar.

 

(5) Sıralamadan çıkarılan kuruluşlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanınan süreden sonra müracaat eden kuruluşlar, yeniden denetim izin belgesi almak için müracaat etmeleri halinde Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartları sağlamak kaydıyla, denetim faaliyeti yapmak istediği il için sırada bekleyen kuruluşların sonuna yerleştirilirler.

 

Sonuçlanmayan izin belgesi başvuruları

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılmamış yapı denetim izin belgesi işlemleri bu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

 

Yürürlük

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.