İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ


21.09.2013, Cumartesi

16 Temmuz 2013  SALI

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28709

 

TEBLİĞ

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

(TEBLİĞ NO: 2013/13)

 

BİRİNCİ KISIM

 

Genel Bilgi ve İşlemler

 

Mevcut önlem ve soruşturma

 

MADDE 1 – (1) 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Suudi Arabistan (S. Arabistan) menşeli “poliesterlerden sentetik devamsız lifler” (polyester elyaf) ithalatında, ÇHC için 0,08 ABD Doları/Kg ve S. Arabistan için 0,11 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

(2) Daha sonra yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/9) ile ÇHC menşeli polyester elyaf için bir “zarar ara gözden geçirme soruşturması” açılmıştır. Yürütülen ara gözden geçirme soruşturması sonucunda, ÇHC için uygulanmakta olan 0,08 ABD Doları/Kg tutarındaki önlemin yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı değerlendirildiğinden, 5/10/2009 tarihli ve 27367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/33) ile ÇHC menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan önlem, 0,21 ABD Doları/Kg’a yükseltilerek uygulanmaya devam edilmiştir.

 

(3) Bahse konu ürüne yönelik mevcut önlemlerin yürürlük süresinin bitiminden önce, 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/20) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülkeler kapsamında mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

 

(4) Yerli üretici SASA Polyester Sanayi A.Ş., ÇHC menşeli polyester elyafta uygulanan önlemin yürürlükten kalkması halinde mezkûr üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden oluşacağı hususlarındaki iddialarını ortaya koyarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunmuştur. Söz konusu başvuru, Usaş-Fiber Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş., Bozoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., Ritaş Kimya ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Milkay Teknik Tekstil Sanayi A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd.Şti. ve E.U.R.O. Fiber Tekstil Plastik Elyaf San. ve Tic. Ltd.Şti. firmaları tarafından desteklenmiştir.

 

(5) Başvurunun incelenmesi sonucunda, ÇHC menşeli polyester elyafta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti amacıyla 7/8/2012 tarihli ve 28377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/17) ile NGGS başlatılmıştır. Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonuçlarını içermektedir.

 

Yerli üretim dalının temsil niteliği

 

MADDE 3 – (1) Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvurunun yerli üretim dalı (YÜD) adına yapılmış olduğu ve üreticilerin YÜD’yi temsil ettiği anlaşılmıştır.

 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

 

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu bildirim ile soruşturmanın açıldığı duyurularak soruşturma süreci hakkında bilgi verilmiş ve ilgili tarafların soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine nasıl erişebilecekleri belirtilmiştir.

 

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

 

(3) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

 

(4) Kendilerine bildirim yapılan 12 ithalatçı firmanın 5’inden cevap alınmıştır. Ayrıca diğer 1 firma da ithalatçı soru formunu sunmamakla beraber, soruşturmaya ilişkin görüşlerini iletmiştir.

 

(5) ÇHC’den herhangi bir üretici/ihracatçı firmadan soruşturmaya ilişkin cevap alınmamıştır.

 

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim raporu”, ilgili tarafların karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmelerine imkan vermek amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine, soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılara, yerli üretim dalına ve diğer taraflara iletilmiştir.

 

(7) Nihai bildirime yerli üreticilerden bir tanesinden görüş alınmış, başka herhangi bir taraf görüş bildirmemiştir.

 

(8) İlgili tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

 

Yerinde doğrulama soruşturması

 

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin Adana’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde 15-17/1/2013 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

 

Gözden geçirme dönemi

 

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2009–31/12/2011 arasındaki dönem nihai gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

 

İKİNCİ KISIM

 

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

 

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

 

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “poliesterlerden sentetik devamsız lifler”dir (polyester elyaf).

 

(2) Polyester elyaf olarak da bilinen ürün, çekim ve ısıl sabitleme işlemlerinden geçmiş poliester filamentlerden ya da devamlı lifler demetinden elde edilmekte olup, kullanım yeri ve amacına göre alıcı tarafından talep edilen boyda kesilmektedir. Önlem konusu ürün, teknik tekstilde (nonwoven), karışımlı iplik üretiminde, ayrıca yatak ve yorgan gibi çeşitli ev tekstili ürünlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Tekstil, teknik tekstil, konfor ve dolgu elyaf sektörü olmak üzere üç temel kullanım alanı vardır.

 

(3) Polyester elyaf üretimi, Dimetiltereftalat (DMT) veya Terephthalic Acid (PTA) ve Monoetilen Glikol (MEG) ana hammaddelerinin kimyasal birleşimi ile, ester değişim ve polimerizasyon safhalarından sonra filament haline getirilerek ve bu filament demetlerinin birleştirilmesi, çekme, kıvırcık verme ve finiş (yağ) verme işlemlerinden sonra elde edilen towun istenilen boylarda kesilerek balyalanması ve sevk için hazır hale getirilmesi safhaları ile gerçekleşmektedir.

 

(4) YÜD tarafından üretilen polyester elyaf ile soruşturma konusu ülke menşeli polyester elyafın benzer ürün olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından gerekse soruşturma konusu ülkede üretilen polyester elyafın işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.

 

(5) Soruşturma sürecinde bir firma tarafından, özellikle “nonwoven” üretiminde kullanılan ve ürünün bir tipi olan “bicomponent low melt” polyester elyafın, ayrı bir ürün olduğu, yerli üretim dalı tarafından üretilmediği, bu nedenle önlem kapsamı dışında bırakılması gerektiği ifade edilmiştir. Söz konusu ürünün, polyester elyafın bir tipi olduğu değerlendirilmiş olup, yerli üretim dalının mevzuat uyarınca soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ürüne benzer niteliklerde olan “monocomponent low melt” ürettiği ve satışını gerçekleştirdiği görülmüştür.

 

(6) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

Dampingin Varlığı ve Devamı

 

Genel açıklamalar

 

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

 

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır. Burada, önlemin etkisiyle ithalatın kısmen diğer ülkelere kaymış olduğu ve ithalatın alt bileşimlerinde kısmi değişimlerin yaşandığı gözlemlenmiştir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

Zararın Varlığı ve Devamı

 

Genel açıklamalar

 

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir.

 

(2) Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün genel ithalatı, soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalat (mutlak ve nisbi olarak) ve pazar paylarının gelişimi, soruşturma konusu ithalatın iç piyasa fiyatlarına etkisi, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki gelişmeler ve diğer unsurlar değerlendirilmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Soruşturma Konusu İthalatın Gelişimi

 

Ürünün genel ithalatı

 

MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve ÇHC’den yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İnceleme için 2009-2011 dönemi esas alınmış, eğilimi izlemek için 2012 verilerine de yer verilmiştir.

 

(2) Ürünün genel ithalatındaki eğilime bakmak için 2009-2011 döneminde önleme konu ürünün, tüm ülkelerden gerçekleştirilen genel ithalat verileri incelenmiştir. Bu çerçevede, 2009 yılında 62.109.086 Kg olan ithalatın 2010 yılında 73.640.040 Kg’a çıktığı, 2011 yılı sonunda ise 93.610.545 Kg’a yükseldiği görülmektedir. 2012 yılı ithalatı ise 96.948.331 Kg olmuştur. Ürünün ithalatına değer olarak bakıldığında ise 2009 yılında 94.487.601 ABD Doları olan soruşturma konusu ürün ithalatının 2010 yılı sonunda 125.915.405 ABD Doları seviyesine çıktığı ve 2011 yılında tekrar artarak 194.204.919 ABD Doları seviyesine yükseldiği görülmektedir. 2012 yılında ithalatın değeri 170.793.193 ABD Dolarıdır.

 

(3) Ürünün genel ithalatının ortalama birim fiyatlarına bakıldığı zaman ise ürünün 2009-2011 döneminde, yıllar itibariyle fiyatlarının sırasıyla 1,52 ABD Doları/Kg, 1,71 ABD Doları/Kg ve 2,07 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2012 yılı birim fiyatı ise 1,76 ABD Doları/Kg’dır.

 

(4) Soruşturmaya konu ürünün 2009-2011 döneminde genel ithalat seyri incelendiğinde, bahse konu dönemde genel ithalat miktarının, değerinin ve birim fiyatlarının artış gösterdiği tespit edilmiştir.

 

(5) 2009-2011 döneminde genel ithalat içinde, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında kayda değer oranda ithalatın yapıldığı görülmektedir. Toplam ithalat içinde DİR kapsamında yapılan ithalatın payı miktar bazında, 2009 yılında %15, 2010 yılında %18, 2011 yılında %28 olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu pay, 2012 yılında %28 düzeyindedir.

 

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı

 

MADDE 11 – (1) 2009-2011 döneminde ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı miktar bazında 2009 yılında 33.131.469 Kg, 2010 yılında 14.416.882 Kg, 2011 yılında 33.843.033 Kg olmuştur. 2012 yılında ithalat ise 20.396.061 Kg’dır.

 

(2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı, 2009 yılında 1,48 ABD Doları/Kg, 2010 yılında 1,61 ABD Doları/Kg, 2011 yılında 1,93 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı birim fiyatı ise 1,73 ABD Doları/Kg’dır.

 

(3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2009 yılında %53, 2010 yılında %20 ve 2011 yılında %36 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında bu oran %21’dir.

 

(4) ÇHC kaynaklı ithalat içinde DİR kapsamında yapılan ithalatın payı 2009-2011 döneminde sırasıyla %17, %60 ve %56’dır. 2012 yılında bu oran %79’dur. Bahse konu dönemde, 2010 yılı haricinde DİR kapsamında yapılan ithalat ile DİR haricinde yapılan ithalatın birim fiyatlarında bir farklılaşmanın olmadığı görülmektedir. 2012 yılında ise, DİR kapsamında yapılan ithalatın birim fiyatı, DİR dışında yapılan ithalatın birim fiyatının kayda değer oranında altındadır.

 

Türkiye toplam benzer ürün tüketimi ve pazar payları

 

MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer ürün tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de toplam benzer ürün tüketimi hesaplamasında yerli üretim dalının yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıla ilişkin benzer ürün tüketim rakamları elde edilmiştir. Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında, şikâyetçi yerli üretici yerli üretim dalının soruşturma döneminde üretim miktarı bazında %67’sini temsil ettiğinden, gözden geçirme dönemi için yapılan hesaplamada diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarlarının toplamı bahse konu oran kullanılarak, toplam Türkiye tüketimi tahmini olarak bulunmuştur.

 

(2) Önlem konusu üründeki Türkiye toplam tüketimi miktar bazında endeks değeri 2009 yılı için 100 olarak kabul edildiğinde, 2010 yılı için bu rakamın 135’e, 2011 yılında ise 150’ye çıktığı görülmektedir.

 

(3) ÇHC’nin pazar payının endeks değeri, 2009’da 100, 2010’da 32 ve 2011’de 68 olarak gerçekleşmiştir.

 

(4) Yerli üretim dalının pazar payı değerlendirildiğinde, 2009’da 100 olan pazar payı endeks değeri, 2010’da 107’ye yükselmiş ve 2011’de ise 100 olarak gerçekleşmiştir.

 

(5) ÇHC haricindeki diğer ülkelerin pazar payında ise artış gözlenmiştir. Bahse konu ülkelerin pazar payı endeks değeri, 2009’da 100 iken, 2010’da 152 seviyesine ulaşmış ve 2011’de 137 seviyesine gerilemiştir.

 

Soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalı iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisi

 

MADDE 13 – (1) Önlemin kalkması halinde ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesapları yapılmıştır.

 

(2) Fiyat baskısı, dampingli ithal fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması ise, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

 

(3) Yerli üretim dalının olması gereken fiyatı soruşturma konusu ürünün birim ticari maliyetine makul bir kar marjı eklenmek suretiyle bulunmuştur. ÇHC menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatları ise, TÜİK istatistiklerinden elde edilen ortalama CIF fiyatları üzerine %4 gümrük vergisi ve %2 oranında diğer gümrük masrafları eklenerek bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyatlara dampinge karşı önlem eklenmemiştir.

 

(4) Bu çerçevede, ÇHC menşeli ithalat için hesaplanan fiyat kırılması CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %0, %8 ve %14 oranında olduğu tespit edilmiştir.

 

(5) ÇHC menşeli ithalat için hesaplanan fiyat baskısı ise, CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %17, %1 ve %9 oranındadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Yerli Üretim Dalının Durumu

 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

 

MADDE 14 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli üreticinin (SASA A.Ş.) verileri kullanılmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK’in yayımladığı yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmış ve tüm veriler 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

 

a) Üretim, Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı

 

1) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeks değeri, 2010 yılında 146’ya, 2011 yılında ise 157’ye ulaşmıştır.

 

2) Yerli üretim dalının önlem konusu polyester elyaf için üretim kapasitesinde 2009-2011 döneminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Kapasite kullanım oranının endeks değerine bakıldığında ise, 2009 yılında 100 olan söz konusu değerin, 2010 yılında 146’ya çıktığı, 2011 yılında ise 157 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

 

b) Yurt İçi Satışlar ve İhracat

 

1) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe yurt içi satış miktar endeksi değeri 2009 yılında 100 olarak alındığında, söz konusu endeksin 2010’da 145’e, 2011’de ise 150’ye çıktığı görülmektedir. Aynı dönem için yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2009 yılında 100 olan endeks değerinin, 2010’da 151’e, 2011 yılında ise 196’ya çıktığı görülmektedir.

 

2) İhracat miktar endeksi değerinin 2009 yılında 100 olduğu kabul edilirse, 2010’da 209’a, 2011 yılında ise 180’e çıktığı görülmektedir. İhracat birim fiyatlarının endeks değeri ise 2009 yılında 100 iken 2010 yılında 89’a düşmüş, 2011 yılında ise 127’ye çıkmıştır.

 

c) Yurt İçi Satış Fiyatları

 

1) Yurt içi satışların kilogram bazındaki birim fiyatlarının reel endeks değerlerine bakıldığında, 2009 yılında 100 olarak kabul edilen endeksin 2010 yılında 104’e, 2011 yılında ise 131’e çıktığı tespit edilmiştir.

 

ç) Pazar Payı

 

1) Yerli üretim dalının pazar payı endeks değeri 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 107 ve 2011 yılında 100 olarak gerçekleşmiştir (Yerli üreticilerin tamamı dikkate alınmıştır).

 

d) Stoklar

 

1) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe dönem sonu stok verileri miktar bazında incelendiğinde, 2009 yılında 100 olan stok miktarı endeksi değerinin, 2010 yılında 21’e gerilediği, 2011 yılında ise 76’ya çıktığı görülmektedir.

 

e) İstihdam

 

1) Yerli üretim dalının önlem konusu polyester elyafın üretiminde çalışan direkt işçi sayısının endeks değeri 2009 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, söz konusu değerin 2010’da 109’a, 2011 yılında ise 120’ye çıktığı görülmektedir.

 

f) Verimlilik

 

1) Yerli üretim dalında çalışan işçi başına üretimi yansıtan verimlilik endeksi değeri 2009 yılında 100 iken, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 134 ve 131 olarak gerçekleşmiştir.

 

g) Maliyetler ve Kârlılık

 

1) Yerli üretim dalının önlem konusu polyester elyaf ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 85 ve 2011 yılında 104 olarak gerçekleşmiştir.

 

2) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe yurt içi satışlarda birim kârlılığı 2009 yılında -100 iken, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 116 ve 114 olarak gerçekleşmiştir.

 

3) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe genel birim kârlılığı 2009 yılında -100 iken, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 97 ve 115 olarak gerçekleşmiştir.

 

ğ) Nakit Akışı

 

1) Yerli üretim dalının önlem konusu polyester elyaf satışından elde ettiği nakit akışı endeksi (kâr+amortisman) 2009 yılında -100 iken, 2010 yılında 349 ve 2011’de 405 olarak gerçekleşmiştir.

 

h) Büyüme

 

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2009 yılında 100 iken, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 126 ve 163 olarak gerçekleşmiştir.

 

ı) Sermaye ve Yatırımları Artırma Yeteneği

 

1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek için yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan özsermayesi incelenmiştir. Buna göre, 2009 yılında 100 olan özsermaye endeksi, 2010 ve 2011’de sırasıyla 116 ve 138 olarak gerçekleşmiştir.

 

2) Yerli üretim dalının yatırımları arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalınca yapılan yatırımların seyri incelenmiş ve gözden geçirme dönemi boyunca soruşturma konusu ürüne ilişkin yeni büyük yatırımların yapıldığı görülmüştür. Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ilişkin yaptığı yatırımların endeks değeri 2009 yılında 100 iken 2010 yılında 5.459’a, 2011 yılında ise 83.786’ya yükselmiştir.

 

i) Yatırımların Geri Dönüş Oranı

 

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüşünü yansıtan Kâr/Özkaynak oranının endeks değeri 2009 yılında -100 iken 2010 yılında 68’e, 2011 yılında ise 73’e yükselmiştir.

 

j) Esas Soruşturmadaki Damping Marjının Büyüklüğü

 

1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, %19,94-%30,61 gibi yüksek düzeylerdedir.

 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

 

MADDE 15 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri 2009-2011 dönemi için incelendiğinde, mevcut önlemin etkisiyle ve 2009 yılında yaşanan ekonomik krizin etkilerinin dönem içinde azalması nedeniyle, göstergelerde önemli oranda iyileşmeler olduğu görülmektedir.

 

(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, yürürlükte bulunan önlemin de etkisiyle kriz dönemi sonrasında ekonomik göstergelerde eğilimin olumlu bir seyir içine girdiği, üretim ve yurt içi satışlarını arttırdığı görülmektedir. 2009 yılında zarar eden YÜD, 2010 ve 2011 yıllarında kâra geçmiştir. Gözden geçirme döneminde büyüme, kapasite kullanım oranı, yatırımların geri dönüşü rakamlarından da anlaşıldığı üzere yerli üretim dalının özellikle incelenen dönemde önemli yatırımlar yaptığı ve soruşturma konusu ürün üretimindeki çalışan sayısını da arttırdığı görülmüştür.

 

(3) Mevcut dampinge karşı önlem öncesi döneme ilişkin YÜD’ün ekonomik göstergeleri ile önlem sonrası göstergeleri karşılaştırıldığında, YÜD’ün birçok temel ekonomik göstergesinin olumlu gelişme gösterdiği görülmektedir. Bu çerçevede mevcut dampinge karşı önlemin etkili olduğu anlaşılmaktadır.

 

(4) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları ile genel ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları karşılaştırıldığında, ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının genel ithalatın birim fiyatlarından gözden geçirme dönemi boyunca daha düşük seyrettiği görülmektedir.

 

BEŞİNCİ KISIM

 

Dampingin ve Zararın Devam Etmesi veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

 

Genel açıklamalar

 

MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

 

(2) Bu çerçevede, soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite, ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları, bahse konu ülke için Türkiye pazarının önemi ve bu ülkedeki mevcut yerleşik kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilme olasılığı, diğer ülkelerin uyguladığı ticaret politikası önlemleri, esas soruşturmada tespit edilen damping marjı başta olmak üzere damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin diğer unsurlar incelenmiştir.

 

(3) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkenin ihracatına ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM’de yer alan önlem konusu ürünü kapsayan 5503.20 GTP’e ait istatistikler kullanılmıştır.

 

Soruşturmaya konu ürünün küresel piyasasında gelişmeler

 

MADDE 17 – (1) 5503.20 GTP’li ürünün dünya genelinde miktar bazında ihracatı 2009’da 2.278.109 Ton, 2010’da ise 2.685.865 Ton ve 2011 yılında 2.783.914 Ton olarak gerçekleşmiştir. Miktar bazında ihracatta 2011 yılında toplam ihracat içinde %28 pay ile ÇHC birinci sırada yer alırken, Güney Kore %21 ile ikinci sırada, Tayvan %13 ile üçüncü ve Tayland %7 ile dördüncü, Hindistan %5 ile beşinci sırada yer almaktadır.

 

(2) Birim fiyatlar incelendiğinde polyester elyaf, 2009 yılında 1.186 ABD Doları/Ton, 2010’da 1.390 ABD Doları/Ton ve 2011 yılında 1.837 ABD Doları/Ton birim fiyatından işlem görmüştür.

 

(3) Dünyada iklim değişikliği, ekilebilir alanların azalması pamuk fiyatlarını arttıracağından, polyestere olan talebin artacağı öngörülmektedir. Pamuk arzındaki düşüşün, önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyada polyester elyafa olan talebi daha da arttıracağı değerlendirilmektedir.

 

Soruşturmaya konu ülkenin ihracat potansiyeli

 

MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ÇHC’nin dünyaya ihracatı miktar bazında 2009’da 398.822 Ton, 2010 yılında 575.074 Ton, 2011 yılında 787.833 Ton olduğu görülmektedir.

 

(2) 2009-2011 döneminde ÇHC’nin ihracatındaki birim fiyatlar ele alındığında sırasıyla 1.028 ABD Doları/Ton, 1.236 ABD Doları/Ton ve 1.648 ABD Doları/Ton seviyesinde oluşmuştur. ÇHC’nin birim fiyatlarının 2009-2011 dönemi boyunca dünya birim fiyatlarının oldukça altında seyrettiği görülmektedir.

 

(3) ÇHC’nin 2009-2011 döneminde dünya polyester elyaf ihracatındaki miktar bazındaki payı değerlendirildiğinde, 2009’da %18, 2010’da %21 ve 2011’de %28 olduğu görülmektedir. ÇHC, 2011 yılında G. Kore’yi geçerek birinciliğe yükselmiştir.

 

Soruşturmaya konu ülkedeki üretim kapasitesi ve üretimi

 

MADDE 19 – (1) Sektörde sıkça kullanılan Tecnon Orbichem Mayıs 2012 Raporuna göre ÇHC gerek kapasite gerekse üretim değerleri açısından açık ara dünyanın önde gelen üreticisidir. Rapora göre 2009-2011 döneminde ÇHC’nin üretim kapasitesi yıllık 10.000.000 Ton, üretimi ise 2009 yılında 7.990.000 Ton, 2010 yılında 8.779.000 Ton ve 2011 yılında 9.776.000 Ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Soruşturmaya konu ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

 

MADDE 20 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) ve Eurostat verilerinden yararlanılarak, soruşturma konusu ülkenin AB-27’ye ihracatı ve AB’nin soruşturma konusu GTİP altında yer alan polyester elyaf ürününün genel ithalatına ilişkin veriler incelenmiştir. Euro bazındaki değerlerin ABD Doları bazındaki değerler ile karşılaştırılmasında Euro-Dolar paritesi olarak, 2009 yılı için 1,39, 2010 yılı için 1,33 ve 2011 yılı için 1,39 ortalama değerleri alınmıştır (Oanda.com verileri).

 

(2) Buna göre AB-27’ye toplam olarak 2009 yılında 379.014 Ton, 2010 yılında 458.558 Ton ve 2011 yılında 502.560 Ton ithalat yapılmıştır. Bahse konu genel ithalatın birim fiyatı ise 2009 yılında 913 Euro/Ton (1.269 ABD Doları/Ton) ve 2010 yılında 1.122 Euro/Ton (1.493 ABD Doları/Ton) ve 2011 yılında 1.406 Euro/Ton (1.954 ABD Doları/Ton) olmuştur. 2011 yılı itibariyle, miktar bazında AB’nin en büyük 3 tedarikçisi, Güney Kore (%33), Tayvan (%22) ve Hindistan (%12) olmuştur. Aynı yıl soruşturma konusu ÇHC, AB’nin en büyük dokuzuncu tedarikçisidir.

 

(3) ÇHC’den AB-27’ye miktar bazında 2009 yılında 5.171 Ton ve 2010 yılında 5.198 Ton ve 2011 yılında 8.995 Ton önlem konusu ürün ithal edilmiştir. ÇHC’nin AB-27 ithalatı içindeki payı 2009-2011 döneminde sırasıyla %1,36, %1,13 ve %1,79 olmuştur. Yapılan bu ithalatın birim fiyatı ise 2009 yılında 890 Euro/Ton (1,237 ABD Doları/Ton), 2010 yılında 1.065 Euro/Ton (1.417 ABD Doları/Ton), 2011 yılında 1.276 Euro/Ton (1.774 ABD Doları/Ton) olarak gerçekleşmiştir.

 

Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri

 

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu üründe ÇHC’ye karşı üçüncü ülkelerin uygulamakta oldukları ticaret politikası önlemleri incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Endonezya, Pakistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin dampinge karşı önlem uyguladıkları tespit edilmiştir. Pakistan bahse konu önlemi 5/6/2009, Güney Afrika Cumhuriyeti 28/5/2010, Endonezya 23/11/2010 tarihinde uygulamaya koymuştur. ABD önlemi ise 1/6/2007’de yürürlüğe konulmuş, nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda 12/10/2012 tarihinde uygulamaya devam edilmesine karar verilmiştir. Bahse konu ülkelerin uyguladığı önlemler, ÇHC’nin sadece ülkemize değil diğer ülkelere de dampingli ihracat yaptığını ve mevcut önlemin sona ermesi halinde ÇHC’deki ihracatçıların Türkiye pazarına daha yoğunlaşacaklarının muhtemel olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Türkiye pazarının önemi

 

MADDE 22 – (1) Türkiye, tekstil sektörünün büyüklüğünün ve coğrafi konumunun sunduğu avantajdan ötürü ÇHC için önemli bir pazar olarak değerlendirilmektedir. Önlem konusu ürüne yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin önlem konusu ülke için cazip bir seviyede olduğu ve Türkiye’nin ilgili üründeki tüketim endeksinin 2009-2011 döneminde önemli ölçüde arttığı değerlendirilmektedir.

 

(2) Ürünün talebi tekstil sektöründeki iplik, teknik tekstil (non-wowen) ve ev tekstili dolgu malzemesi talebine paralel olarak gelişmektedir.

 

(3) Yerli üreticilerle yapılan görüşmeler ve genel ekonomik göstergeler dikkate alındığında, genel olarak Türkiye ekonomisinde ve tekstil sektöründe yaşanan ekonomik canlılığın ve iç talep artışının orta vadede de devam edeceği değerlendirilmektedir.

 

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

 

MADDE 23 – (1) Soruşturma konusu üründe uygulanan mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında ÇHC için tespit edilen damping marjları, bahse konu ülkedeki yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

 

(2) Buna göre, 2007 yılında sona eren esas damping soruşturmasında ÇHC’de yerleşik Huvis Sichuan firması için CIF ihraç fiyatının %19,94’ü oranında damping marjı hesaplanmıştır. ÇHC’de yerleşik diğer firmalara yönelik damping marjı ise CIF ihraç fiyatın %30,61’i olarak belirlenmiştir.

 

Değerlendirme

 

MADDE 24 – (1) Bu aşamada ÇHC’ye yönelik uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir.

 

(2) Yukarıdaki bilgiler ışığında, ÇHC’nin gerek kapasite gerek dış ticaret bakımından önleme tabi üründe dünya lideri olduğu; genel ihracatının yıldan yıla önemli oranda artış gösterdiği; önleme konu polyester elyafta, AB pazarına Türkiye’ye göre nispeten düşük fiyatlarla ihracat gerçekleştirebildiği; yürürlükte bulunan önlemin kaldırılması sonucu düşük fiyatlı ihracatını büyük kapasitesiyle beraber Türkiye’ye kolayca yönlendirebileceği değerlendirilmektedir. Buna ilaveten, yine önlemin ortadan kalkması halinde ÇHC’nin muhtemel davranışını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının yüksek oranlarda olduğu; ÇHC menşeli ithalatın son dönemde tekrar önemli bir seviyeye geldiği ve ithalatın büyük bir kısmının DİR kapsamında gerçekleştirildiği göz önüne alındığında mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingli ithalatın ve yerli üretim dalındaki zarar durumunun devamı ya da tekrarının muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

 

BEŞİNCİ KISIM

 

Diğer Hususlar

 

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

 

MADDE 25 – (1) Soruşturma konusu üründe soruşturma konusu ülke haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının önlemin yürürlüğe girdiği 2007’de %53 iken, 2009’da %47, 2010’da %80 ve 2011’de %64 seviyesine ulaştığı görülmektedir. 2012 yılında bu oran, %79’dur.

 

(2) Öte yandan ÇHC’nin yanı sıra, soruşturma konusu üründe Güney Kore, Endonezya, Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli ithalat için de değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüktedir. S. Arabistan’a yönelik önlem ise 5 yıllık uygulama süresinin sona erdiği 1/9/2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

 

(3) Ayrıca gözden geçirme döneminde etkileri süren küresel ekonomik krizin etkileri ve diğer makro ekonomik gelişmeler, gerek ithalat verileri gerekse yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkileri yapılan analizlerde dikkate alınmıştır.

 

(4) Bununla birlikte, bahse konu hususların soruşturma konusu önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin işbu Tebliğ’deki tespitleri ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı değerlendirilmektedir.

 

ALTINCI KISIM

 

Sonuç

 

Karar

 

MADDE 26 – (1) Soruşturma sonucunda, mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin miktarının değiştirilmeden aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

 

 

GTİP

 

Eşyanın Tanımı

 

Menşe Ülke

 

Dampinge Karşı Önlem Miktarı

 

5503.20.00.00.00

 

Poliesterlerden

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

0,21 ABD Doları/Kg

 

 

Uygulama

 

MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

 

Yürürlük

 

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.