ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ


21.09.2013, Cumartesi

29 Haziran 2013  CUMARTESİ

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28692

 

TEBLİĞ

 

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

 

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

 

Amaç ve kapsam
 MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

Dayanak
 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yürürlük
 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme
 MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.