GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ


21.09.2013, Cumartesi

14 Haziran 2013  CUMA

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28677

 

TEBLİĞ

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

 

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

 

(SERİ NO: 15)

 

          Amaç

 

          MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

 

          Kapsam

 

          MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde muhtelif tarihlerde yayımlanan Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzüklerinde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.

 

          Tanımlar

 

          MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

 

          a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

 

          b) Armonize Sistem (AS) Açıklama Notları: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü Açıklama Notlarını,

 

          c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

 

          ç) Kombine Nomanklatür (KN) Kodu: Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamını ifade eden ve Avrupa Birliği tarafından yayımlanan kodları,

 

          ifade eder.

 

          Genel açıklamalar

 

          MADDE 4 (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

 

          (2) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

 

          Yürürlük

 

          MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

          Yürütme

 

          MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.