7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURULARI


31.10.2021, Pazar

Değerli Üyemiz,

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun içeriğindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir:

  1. Kapsamı: 7326 sayılı Kanun 30.04.2021 tarihine kadar ödenmemiş aidat borç asıllarını içermektedir. 2021 Yılı Aidat ödemeleri dahil değildir. 
  2. Başvurular: Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile başvurmaları gereklidir. https://uyeportal.ebso.org.tr/ adresinden online olarak dilekçe girilebilir veya muhasebe@ebso.org.tr adresine  e-posta olarak gönderebilir.    Dilekçe formatı için tıklayınız:    7326_Yapılandırma_DILEKCE.docxi
  3. Gecikme Zamları: Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının tamamının kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde; faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Borç asılları Kanunun yayım tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş ise, ödenen tutarlara ait faiz, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilir.
  4. Ödeme Koşulları: Dilekçede belirtilmesi şartıyla, borçlar tek seferde veya aylık dönemler şeklinde azami altı eşit taksit olarak ödenebilir.Taksit adetleri isteğe bağlıdır ve belirlenen süreleri geçmeyecek şekilde kredi kartına taksit yapılabilir. Toplam borç tutarı sabittir, ödeme şekline göre değişmez.
  5. Ödeme Tarihleri: Peşin ödeme veya ilk taksit için son ödeme tarihi 30.10.2021, son taksit için 31.03.2022’dir. Taksit tarihleri dilekçede belirtilmiştir.
  6. Yapılandırmanın İptali: Herhangi bir taksitin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya geç ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırmanın iptaline dek yapılmış olan ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre toplam borçtan düşülür ve kalan kısma 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı işlemeye devam eder.
  7. Askı İşlemleri: Askıdaki üyeler ilk taksit ve/veya peşin ödemenin yatırılması ile tekrar faal duruma geçecektir.Yapılandırmanın bozulması durumunda üye yeniden askıya alınır.
  8. Uyuşmazlık Konusu Alacaklar: Yapılandırmadan yararlanmak için üyelerimizin açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kanunun yayım tarihinden önce dava edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri, icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
  9. Vergi Mükellefiyeti Sona Ermiş Üyeler: Vergi mükellefiyetleri sona ermiş üyeler mükellefiyetlerinin sona erme tarihinden önceki borç asılları için başvuruda bulunabilir; 7326 sayılı Kanun kapsamında res’en borç silinmesi söz konusu değildir.
  10. 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlar: 7326 sayılı Kanun 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış borçları içermemektedir. 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırmaları bozulan ve ödenmemiş anapara, faiz ve fer’isi yeniden tahakkuk ettirilen üyelerimiz ise 7326 sayılı Kanuna başvurabilirler.

           Bilgilerinizi rica ederim.

           Saygılarımla,

 

        Mustafa KALYONCU

        Genel Sekreter

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.