Kapasite Ekspertiz


KAPASİTE RAPORLARI :

KAPASITE RAPORU NEDIR,NIÇIN VE NASIL DÜZENLENIR?
 
Ülkemizin askeri ve sinai seferberliğine ilişkin plan ve program çalışmaları ve yurt savunmasında ihtiyaç duyulan maddelerin yurt içi kaynaklarının tespit edilmesinde ve ayrıca ülkemizin hammadde,yardımcı madde ve üretim potansiyelinin bilinmesi ve sürekli takip edilmesi açısından önemli bir bilgi kaynağı olan Kapasite Raporları, tüm sanayi kuruluşlarının periyodik olarak düzenlettirmek zorunda oldukları belgelerdir. ( 16.06.1975 sayili Bakanlar Kurulu Karari ) 5174 sayılı Kanunun 12/z maddesine göre sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odası veya Sanayi Ticaret Odalarınca düzenlenir. Odalar Birliğinin onayından sonra yürürlüğe girer.
 
Kapasite Raporlari Odaların görevlendirdiği ve içerisine üretim konusu ile ilgili mühendisin bulunduğu Eksper Heyetleri marifetiyle düzenlenir.Düzenleme esnasında Odalar Birliğince hazırlanmis "Kapasite Esasları" adlı kriterlere riayet etmek zorunludur.
 
NASIL MÜRACAAT EDİLİR ?

Ege Bölgesi Sanayi Odasından kapasite raporu almak isteyen sanayicilerin öncelikle Odaya kayıtlı olmaları zorunludur.

Müracaatta istenen belgeler;    

1- İmzaya yetkili kişilerce imzalanmış kapasite raporu düzenleme talep formu (Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu için tıklayınız),   

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılan 375TL'lik "kapasite onay ücreti" dekontu  

ALICI BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NO IBANNO
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ 153 69072 TR350004600153888000069072
VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ 184 2068017 TR210001500158007293586413
T.İŞ BANKASI AKAY 4201 785529 TR100006400000142010785529
ZİRAAT BANKASI AKAY 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032
HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİCARİ  1311 16000038 TR140001200131100016000038

 

3- Ege Bölgesi Sanayi Odası'ın aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılan 1260 TL'lik "kapasite tespit ücreti" dekontu,   

ALICI BANKA ŞUBE İBANNO
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI AKBANK HALİTZİYA. ŞB. TR82 0004 6002 8488 8000 1041 62
GARANTİBANKASI İZMİR TİCARİ ŞB. TR96 0006 2000 1000 0006 2957 33
T.C. ZİRAATBANKASI GİRİŞİMCİ DİNAMİK İZMİR ŞUBESİ TR17 0001 0026 1638 1785 5350 66
T.HALKBANKASI İZMİR ŞUBESİ TR58 0001 2009 4300 0016 3412 19
VAKIFBANK KEMERALTI ŞB. TR32 0001 5001 5800 7297 1306 92

(Not: Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın “kapasite tespit ücreti” müracaat esnasında Oda veznesine de yatırılabilir.)

 

4- Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

5- Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

6-Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

7-Ana hesap bazında özet mizan,

8-İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

9- Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

10- Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,

11- Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

12- Vergi levhası fotokopisi,

13- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

14- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,

 

Müracaat için gerekli belgeleri Odamıza elden getirebilirsiniz veya burcin.tanerler@ebso.org.tr e-posta adresine pdf olarak gönderebilirsiniz.  

 

KAPASİTE RAPORU SURET TASDİĞİ:

Hazırlanan orijinal kapasite raporu firmaya bir nüsha olarak verilmektedir. Raporun geçerli olduğu 2 yıl boyunca talep eden kuruluş ve mercilere onaylı suretlerinin verilmesi geremektedir. 

Tasdik işlemi için dilekçeye gerek olmayıp tasdik ücreti ödenmesi yeterlidir (Ücret için 4552943 nolu telefonu arayınız).

 
-Dahilde İşleme Belgeleri ile ilgili raporlar
-Yurt İçinde Tamiri Mümkün Olmayan Makinalara ilişkin raporlar
-Numune Belgeleri
-Patent veya Faydalı Modelin fiilen uygulandığına ilişkin raporlar
-Fiili Sarfiyet ve İmalat Raporları
-Ayniyat ve Durum tespitleri Tespitleri
-Yerel Muhteva Oranlarının tespitine ilişkin ekspertiz raporları,
-Yerli Malı Belgeleri hazırlanmaktadır.
 
 
Üyelerin,Vergi Dairelerinin,Mahkemelerin, Gümrüklerin ve diğer Resmi dairelerin çeşitli konulardaki Teknik, Mali ve Sınai tespit taleplerini incelemekte ve raporlar düzenlemektedir.
 
 
 
Firmanın bir malın imaline yeterli olduğuna ilişkin olarak düzenlenmektedir.
 
İmalat Yeterlilik Müracat Formu için tıklayınız.
 

TÜRK MALI BELGESİ:

"Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.

1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’ne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış addolunduğunu belgeler.
 

TÜRK MALI BELGESİ SATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER:

-Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi

-Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
-Firma imza sirküleri fotokopisi veya Vekaletname ve İmza Beyannamesi
-Yüklenici ve üretici firma Odamız üyesi değil ise; bağlı olduğu Odadan alınmış Oda sicil sureti

 

TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER:

Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma tarafından, Üretici Firma’dan temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:

·   Dilekçe
  
  

·   Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb. 

·   Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası vb.

·   Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları

·   Taahhütname

 
 
YERLİ MALI BELGESİ:
 
Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) için tıklayınız.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız.
 

Müracatta istenen belgeler:

1. Dilekçe

(Dilekçe için tıklayınız.)

2. Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı, bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler

(Taahhütname için tıklayınız.)

(Yerli Katkı Oranı Hesabı için tıklayınız.)

3. Firmanızın Sanayi Sicil Belgesi sureti

4. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin (kişilerin) imza sirkülerlerinin aslı veya noter tasdikli sureti

5. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri

6. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (Diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri)

7. Yerli Katkı Oranı Hesaplama Cetvelinde yer alan yerli girdilere ait alış faturaları ve satıcı/imalatçı firmalara ait Sanayi Sicil Belgeleri 

8. Yerli Katkı Oranı Hesaplama Cetvelinde yer alan ithal girdilere ait faturalar

9. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti

10. Çftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılk Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)

11. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

12. Maden ruhsatı sureti

13. Diğer bilgi ve belgeler 

 

 

 

İletişim:

Ayşen ŞAHİN

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Telefon         : 0 232 455 29 52

Faks              : 0 232 483 99 37

e-mail            : aysen.sahin@ebso.org.tr

 

Burçin TANERLER

Sanayi Müdürlüğü

 

Telefon         : 0 232 455 29 43

Faks              : 0 232 483 99 37

e-mail           : burcin.tanerler@ebso.org.tr

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.